Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako postupovať v prípade nevyplatenia mzdy

Ako postupovať v prípade nevyplatenia mzdy

Podľa § 130 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonníka práce“) sa mzda vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce.

Podľa § 129 ods. 1 Zákonníka práce mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

V prípade, ak zamestnávateľ nevyplatí mzdu, tak zamestnanec postupuje nasledovne:

1. Vyzve zamestnávateľa doporučeným listom na vyplatenie dlžnej mzdy v určenej lehote.

2. V prípade, ak nároky zamestnanca nebudú v stanovenej lehote uspokojené, zamestnanec vyzve zamestnávateľa na vyplatenie mzdy predžalobnou výzvou, zaslanou doporučeným listom. Predžalobnou výzvou zamestnanec upozorní zamestnávateľa na následky nevyplatenia mzdy – podanie trestného oznámenia, podanie žiadosti o vydanie platobného rozkazu (vymáhanie dlžnej mzdy súdnou cestou), podanie podnetu na príslušný inšpektorát práce.

3. Ak zamestnávateľ dobrovoľne nesplní svoj záväzok ani po doručenej predžalobnej výzve, zamestnanec

  • podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného,
  • podá na súd návrh na vydanie platobného rozkazu.

4. Zamestnanec má podľa § 150 ods. 2 Zákonníka práce právo podať podnet na príslušnom inšpektoráte práce. V zmysle zákonných oprávnení však inšpektorát práce nemá oprávnenie vymôcť zamestnancovi dlžnú mzdu. Inšpektorát práce je oprávnený nariadiť zamestnávateľovi odstrániť zistené porušenie zákona, prípadne mu uložiť za porušenie zákonnej povinnosti pokutu.

Podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.