Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako ušetriť na odvodoch

S platnosťou od 1. novembra 2013 má zamestnávateľ možnosť uplatniť si u zamestnancov na celých dvanásť mesiacov odvodovú úľavu na sociálnom a zdravotnom poistení. Nič však nie je zadarmo a tak, aby si úľavy mohol uplatniť, musí splniť zamestnanec aj zamestnávateľ viacero podmienok určených zákonom č. 338/2013, ktorý okrem iného novelizoval Zákon č. 461/2013 o sociálnom poistení a Zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení.

Podmienky uplatnenia odvodovej úľavy

  1. Zamestnanie dlhodobo nezamestnaného občana do pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Nie je možné uplatniť úľavu uzatvorením dohody. Úľavu je možné uplatniť len na prvom zo vzniknutých pomerov, pričom dôležitý je dátum podania prihlášky do registra poistencov na sociálne poistenie a dátum podania oznámenia o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie, nie dátum vzniku pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Napríklad dvaja zamestnávatelia zamestnali tú istú osobu evidovanú ako dlhodobo nezamestnaný občan. Prvý zamestnávateľ prihlásil zamestnanca dňa 1.11.2013 so vznikom pomeru 7.11.2013 a druhý zamestnávateľ prihlásil zamestnanca dňa 2.11.2013 so vznikom pomeru 3.11.2013. Úľavu si môže uplatniť prvý zamestnávateľ, pretože podal prihlášku ako prvý. Tu môže vzniknúť situácia, že na sociálne poistenie ako prvý prihlásil zamestnanca jeden zamestnávateľ a na zdravotné poistenie ako prvý prihlásil zamestnanca druhý zamestnávateľ. Prvý zamestnávateľ si bude môcť uplatňovať odvodovú úľavu na sociálne poistenie, ale nie na zdravotné poistenie a druhý zamestnávateľ si bude môcť uplatňovať odvodovú úľavu na zdravotné poistenie, ale nie na sociálne poistenie. Kým pre účely zdravotného poistenia preukazovanie splnenia podmienky dlhodobo nezamestnaného občana oznamovaním skutočností z ÚPSVaR SR na ÚDZS a odtiaľ na príslušnú zdravotnú poisťovňu určil zákon, tak pre účely sociálneho poistenia nie je zatiaľ jasné, ako bude zamestnávateľ posudzovať splnenie podmienky dlhodobo nezamestnaného občana.

  2. Suma mesačného príjmu zamestnanca nesmie presiahnuť 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer. Pre pomery, ktoré vzniknú do 31.12.2013 je to príjem, ktorý dvanásť mesiacov nesmie presiahnuť sumu 526,62 eura. Pre pomery, ktoré vzniknú v roku 2014 je to príjem 539,35 eura. Od mesiaca, v ktorom by došlo k presiahnutiu určeného príjmu, sa zamestnanec s odvodovou úľavou mení na riadneho zamestnanca so všetkými odvodovými povinnosťami a to bez ohľadu na to, či v niektorom z nasledujúcich mesiacoch bol jeho príjem opäť nižší ako určená hranica. Automaticky sa zamestnanec s odvodovou úľavou stáva riadnym zamestnancom najneskôr po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov trvania pomeru. Plynutie 12 mesiacov sa počíta nasledovne: započíta sa každý mesiac, v ktorom pomer trval čo len jeden deň. Príklad: pomer od 30.11.2013 do 1.10.2014 trval 12 kalendárnych mesiacov (november 2013 je 1. mesiac, október 2014 je 12. mesiac).

    Tu je najväčším problémom to, čo budú poisťovne nakoniec považovať za príjem pre posúdenie splnenia podmienky. Ak by postupovali presne podľa zákona, tak príjmom pre posúdenie hranice je všetok príjem zamestnanca, teda aj príjem, ktorý nie je predmetom dane a príjem od dane oslobodený (a to sú nielen plnenia vyplácané zamestnancovi a zahŕňané do hrubého príjmu ako napr. náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ale aj príjmy, ktoré zamestnávateľ štandardne nezúčtováva cez mzdy, napr. hodnota poskytovaných osobných ochranných a hygienických prostriedkov, príspevok zamestnávateľa na obedy zo mzdových prostriedkov a prostriedkov a sociálneho fondu, poistné na sociálne a zdravotné poistenie zaplatené zamestnávateľom, daňový bonus zamestnanca a mnohé ďalšie).

  3. Voči zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa alebo príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom. Tu pozor na to, ktoré pohľadávky sa pre tento účel posudzujú – Sociálna poisťovňa aj VšZP k tomu zverejnili na svojich stránkach informácie. Tu môže vzniknúť situácia, že zamestnávateľ má evidovanú pohľadávku len voči Sociálnej poisťovni. Vtedy si zamestnávateľ a jeho zamestnanec môžu uplatniť odvodovú úľavu len na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie budú platiť plné odvody.

  4. Zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia dlhodobo nezamestnaného občana. Túto skutočnosť podľa informácií zverejnených na stránkach MPSVaR SR bude kontrolovať Sociálna poisťovňa v súčinnosti s Národným inšpektorátom práce. Zmenu počtu zamestnancov zamestnávateľa Sociálna poisťovňa eviduje vo svojom informačnom systéme. V prípade, že dôjde k zníženiu počtu zamestnancov bude Sociálna poisťovňa iniciovať kontrolu u zamestnávateľa. Bude zisťovať dôvod prepustenia súčasného zamestnanca a skúmať príčinnú súvislosť medzi prijatím dlhodobo nezamestnaného a prepustením súčasného zamestnanca bez odvodovej úľavy.

Prihlásenie dlhodobo nezamestnaného občana do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne

Zamestnávateľ prihlasuje zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne na účely úrazového a garančného poistenia na Registračnom liste FO – prihláška typom zamestnanca 14. Lehota na prihlásenie zamestnanca s odvodovou úľavou je pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru, najneskôr pred začatím výkonu práce.

Podľa novelizovaného Metodického usmernenia ÚDZS č. 3/6/2009, zamestnávateľ prihlási na zdravotné poistenie zamestnanca s odvodovou úľavou s kódom 1W Z a súčasne s kódom 2 Z. Obidva poistné vzťahy musia mať rovnaký dátum začiatku.