Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vymedzenie a členenie majetku

Každá podnikateľská činnosť vyžaduje existenciu majetku. Poznáte jednotlivé pojmy a názvy pre členenie majetku, ktoré sa používajú v účtovníctve?

V účtovníctve sa často v kontexte s majetkom využíva aj pojem Aktíva. Aktívami sa myslia ekonomické prostriedky, z ktorých účtovnej jednotke plynú ekonomické úžitky (prispievajú k toku peňažných prostriedkov). Aktíva sa delia na Majetok a Iné aktíva.

Iné aktíva predstavujú časť aktív, ktoré nespĺňajú podmienky na zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy. Vykazujú sa v poznámkach.

Majetok sú tie aktíva, ktoré sú výsledkom minulých udalostí a predpokladá sa, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky jednotky, dajú sa spoľahlivo oceniť a vykazujú sa v účtovnej závierke a súvahe.

Vzhľadom na jeho rôznorodosť sa majetok člení podľa viacerých kritérií – podstaty, časového hľadiska a pôsobenia v prevádzkovom cykle.

Podľa podstaty

  • Hmotný majetok sú veci, ktoré majú vecnú podstatu a sú vnímateľné zmyslovými orgánmi (materiál, tovar, zvieratá...).
  • Nehnuteľný hmotný majetok je pevne spojený s pôdou (budovy, haly...).
  • Hnuteľný hmotný majetok je pri podnikateľskej činnosti neustále v pohybe (dopravné prostriedky, výrobky...).
  • Nehmotný majetok nemá vecnú podstatu, ako produkt je uložený na nejakých pamäťových médiách (software, licencia...).
  • Finančný majetok slúži na obchodovanie na finančnom trhu.

Z časového hľadiska

  • Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.
  • Krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania pri vzniku účtovného prípadu, alebo doba vlastníctva je najviac jeden rok.

Podľa spôsobu pôsobenia majetku v jeho kolobehu – prevádzkovom cykle

  • Neobežný majetok v podnikateľskej činnosti sa používa viac rokov, pričom si zachováva svoju formu a používaním sa obvykle opotrebuje (obvykle sa stotožňuje s dlhodobým majetkom).
  • Obežný majetok v podnikateľskej činnosti sa používa najviac jeden rok, jednorázovo sa spotrebuje (obvykle sa stotožňuje s krátkodobým majetkom).