Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Výpočet daňovej povinnosti zamestnanca za rok 2013

Nasledujúci príklad ilustruje spôsob výpočtu daňovej povinnosti zamestnanca za rok 2013.

Zamestnanec požiadal o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa. V roku 2013 mal dvoch zamestnávateľov, pričom o ročné zúčtovanie požiadal toho zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane počas roka 2013 (§ 38 ods. 1 Zákona o dani z príjmov, ďalej len ZDP).

Zamestnávateľovi, ktorého požiadal o ročné zúčtovanie dane dňa 14.2.2014 (zákonný termín je do 15. februára nasledujúceho roka po skončení zdaňovacieho obdobia, § 38 ods. 1 ZDP, v roku 2013 do 17.2.2014, keďže 15. bolo v sobotu), doložil k Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň aj doklad Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.

Údaje pre výpočet

Zamestnanec nie je poberateľom dôchodku. V žiadosti si uplatnil nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá v roku 2013 nemala žiadny vlastný príjem. Počas roka si uplatňoval daňový bonus na dieťa a to na 8 detí od januára do decembra 2013 a na 1 dieťa od januára do júla 2013.

V roku 2013 dosiahol u zamestnávateľa č. 1 a zamestnávateľa č. 2 tieto príjmy (uvádzame podľa riadkov potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti):

Príjem zamestnanca 2013

Výpočet

Výpočet daňovej povinnosti zamestnanca sa vykoná nasledovne (uvádzame podľa riadkov tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Daň zamestnanca 2013