Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Daňový bonus v novom školskom roku

Začal sa nový školský rok a niektorým rodičom, ktorí si uplatňujú na svoje deti daňový bonus, vznikla povinnosť zdokladovať zamestnávateľovi „sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie štúdiom“. Doklad, ktorý rodič predkladá, je buď potvrdenie o návšteve školy, alebo potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Daňový bonus a výška príjmu

Podmienky nároku na daňový bonus určujú ustanovenia § 33 Zákona o dani z príjmov (595/2003). Nárok na daňový bonus má daňovník na každé vyživované dieťa, ak mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal čiastkový základ dane. Kvalitný software na mzdy dokáže výšku mzdy sledovať a podľa toho daňový bonus vypočítať.

Zamestnanec je daňovník s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5. Aby mal zamestnanec v aktuálnom mesiaci nárok na daňový bonus musí mať zdaniteľný príjem najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (od 1.1.2013 príjem najmenej 168,85 eur). Ak zamestnanec v niektorom z mesiacov nedosiahol zákonom požadovaný zdaniteľný príjem, nárok na daňový bonus nestráca. Ak za príslušný kalendárny rok dosiahne v úhrne zdaniteľné príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2013 je to suma 2 026,20 eura), daňový bonus sa mu dodatočnej vyplatí pri ročnom zúčtovaní dane. Suma daňového bonusu za mesiace január až jún 2013 je 21,03 eura a za mesiace júl až december 2013 je 21,41 eura. Software na mzdy by sa mal vysporiadať s touto skutočnosť pri spracovaní ročného zúčtovania dane.

Daňový bonus a mzdový software Humanet

Výšku daňového bonusu, ale aj kontrolu nároku na daňový bonus podľa dosiahnutého zdaniteľného príjmu v aktuálnom mesiaci sleduje software na mzdy Humanet automaticky, bez potreby zásahu užívateľom. Konštanty ako Daňový bonus na dieťa alebo Minimálna mzda mesačná sa upravujú automaticky dodávateľom cez update software na mzdy, takže užívateľ sa nemusí o nič starať.

Vyživované dieťa

Za vyživované dieťa sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré je nezaopatrené.

Podmienky pre nezaopatrené dieťa určuje § 3 Zákona o prídavku na dieťa (600/2003). Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Rozsah povinnej školskej dochádzky určuje § 19 Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (245/2008). Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku.

Za nezaopatrené sa považuje aj dieťa, ktoré sa po skončení povinnej školskej dochádzky zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného podľa osobitného predpisu, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo dieťa, ktoré nie je schopné pripravovať sa na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.

Mzdový software Humanet sa postará aj o kontrolu veku dieťaťa a na prípadné prekročenie vekovej hranice dieťaťa Vás upozorní.

Daňový bonus a predkladanie potvrdenia

Ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré v príslušnom školskom roku dosiahne najviac 16 rokov veku, potvrdenie o návšteve školy / o poberaní prídavku nepredkladá.

Ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré v príslušnom školskom roku dosiahne 17 rokov a študuje, musí do konca septembra predložiť zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy / o poberaní prídavku. Tu je potrebné mať na pamäti, že školský rok trvá spravidla od septembra do konca augusta, t.j. ak dieťa dovŕši 17. rok 31. augusta 2014, je rodič povinný predložiť potvrdenie už v septembri 2013.

Spôsob preukazovania nároku na daňový bonus upravuje § 37 Zákona o dani z príjmov (595/2003), pričom zamestnanec musí mať podľa § 36 ods. 6 rovnakého zákona podpísané písomné vyhlásenie. K nemu pri prvom uplatnení daňového bonusu predloží doklad o oprávnenosti nároku – kópiu rodného listu. Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo. Po skončení povinnej školskej dochádzky zamestnanec každoročne predkladá potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie úradu práce o poberaní prídavku na vyživované dieťa (potvrdenia platia len na školský rok, na ktorý boli vydané).