Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Daňový bonus v roku 2014

Podľa § 33 ods. 1 Zákona o dani z príjmov si môže zamestnanec, ktorý dosiahol v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa.

Vyživované dieťa

Za vyživované dieťa daňovníka sa podľa § 33 ods. 2 Zákona o dani z príjmov považuje dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré je nezaopatrené podľa ustanovení Zákona o prídavku na dieťa.

Nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené dieťa je podľa § 3 ods. 1 Zákona o prídavku na dieťa dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Sústavnou prípravou na povolanie je podľa § 4 ods. 1 Zákona o prídavku na dieťa štúdium, ktoré sa organizuje na strednej škole dennou formou alebo uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

Zmeny od 1. februára 2014

S účinnosťou od 1. februára 2014 bolo zo Zákona o prídavku na dieťa vypustené ustanovenie § 3 ods. 3 písm. b), podľa ktorého nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku štúdia. To znamená, že zamestnanec si od februára 2014 môže uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré navštevuje vysokoškolské štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium) už štvrtý alebo piaty rok. Uvedenú zmenu poznačí vo vyhlásení k zdaneniu príjmov a doloží potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok. Takto si mohol uplatniť daňový bonus už vo februárovej výplate v marci 2014. Uvedené platí aj pre vysokoškolské štúdium 2. stupňa (magisterské štúdium alebo inžinierske štúdium), ak dieťa nedosiahlo vek 25 rokov.

Zároveň bolo zo Zákona o prídavku na dieťa vypustené ustanovenie § 4 ods. 6 písm. a), podľa ktorého sústavnou prípravou na povolanie nie je obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo, ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.

To znamená, že dieťa, ktoré v roku 2014 skončí štúdium na strednej škole, sa bude považovať za nezaopatrené do konca školského roka, v ktorom skončilo štúdium na strednej škole t.j. do konca augusta 2014 bez ohľadu na to, či sa počas prázdnin po skončení štúdia zamestná alebo bude zaradené do evidencie nezamestnaných občanov.