Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Predávate nové auto do EÚ? Môžete si odpočítať DPH.

Na rozdiel od kúpy auta, ak ako občan, alebo iný neplatiteľ DPH príležitostne predáte nový automobil (do 6000 km a do 6 mesiacov od uvedenia do prevádzky) do inej členského krajiny EÚ, máte nárok na odpočítanie DPH, ktorú ste pri kúpe auta zaplatili. Nezáleží na tom, či ste auto kúpili s DPH v tuzemsku, nadobudli ste ho z EÚ a odviedli ste daň v priznaní k DPH, alebo ste ho doviezli z tretích krajín a zaplatili ste DPH colnému úradu. Samozrejme cena, za ktorú automobil predávate musí byť dohodnutá bez DPH, pretože kupujúci odvedie daň vo svojom štáte.

Zákon o DPH presne stanovuje do akej výšky môže byť daň odpočítaná v prípade, keď je dodaný nový dopravný prostriedok do iného členského štátu EÚ. Nárok na odpočítanie dane je najviac do výšky, ktorá neprekročí daň, ktorú by bola povinná táto osoba platiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Teda nemôžete odpočítať daň vyššiu ako je 20 % z predajnej ceny auta.

Čo teda spraviť, ak predávate nové auto do EÚ a nie ste platiteľom DPH?

  1. Nemusíte sa registrovať na daňovom úrade ako ekonomicky činná osoba ani ako platiteľ DPH. Podáte iba jednorazové daňové priznanie k DPH.
  2. Priznanie k DPH pre uplatnenie odpočtu dane musíte podať príslušnému daňovému úradu (v mieste trvalého bydliska) za mesiac, v ktorom bol automobil dodaný (kupujúci ho prevezme).
  3. Sumu DPH pre odpočet vypočítate ako 20 % z predajnej ceny, výslednú sumu zaokrúhlite na dve desatinné miesta matematicky, teda do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane nahor.
  4. Vypočítanú daň uvediete do riadkov 21 a 32 v priznaní k DPH. Na prvej strane priznania uvediete okrem svojho mena a adresy svoje rodné číslo, mesiac a rok podania priznania a označíte údaj „Zdaniteľná osoba podľa § 3 ods. 5 zákona uplatňujúca odpočítanie dane“.

Daňový úrad vráti uplatnenú odpočítanú daň do 30 dní od podania daňového priznania.