Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pravidlá uplatňovania DPH pri prijatí služby z EÚ

Pri nákupe služby zo zahraničia je najdôležitejšou otázkou miesto dodania služby. Podľa toho sa určí, kto je povinný platiť daň z pridanej hodnoty. Odpoveď na túto otázku nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať.

Miestom dodania služby sa v zákone o DPH zaoberá § 15, ktorý špecifikuje všeobecné pravidlá pre určenie miesta dodania a § 16, kde nájdeme veľké množstvo výnimiek z týchto pravidiel pre určité vymedzené druhy služieb. Preto treba predovšetkým posúdiť o aký druh služby ide, aby sme vedeli, či máme postupovať podľa § 15 alebo § 16.

Podľa zákona o DPH § 15, ak je služba dodaná zdaniteľnej osobe, miesto dodania je sídlo tejto osoby. Ak je však služba dodaná inej ako zdaniteľnej osobe (občan, ktorý nepodniká ani príležitostne), miestom dodania je sídlo dodávateľa služby. Teda pri dodaní služby do zahraničia si aj dodávateľ služby musí tieto skutočnosti o svojom odberateľovi overiť, aby postupoval správne.

  1. Ak je služba podľa § 15 dodaná dodávateľom z EÚ zdaniteľnej osobe na Slovensku, pre dodávateľa je táto dodávka oslobodená od DPH (vystaví faktúru bez dane) a daň je povinný zaplatiť príjemca služby na Slovensku. Pokiaľ je príjemca služby platiteľom DPH, má právo aj na odpočítanie tejto dane. Z prijatej faktúry sám vyčísli daň, základ dane a vypočítanú daň uvedie do riadkov 11 a 12, odpočet dane do riadku 21 v priznaní k DPH a daň je pre neho vysporiadaná.
  2. Ak príjemca služby podľa § 15 je zdaniteľná osoba ale neplatiteľ DPH, vzniká mu povinnosť registrovať sa pre DPH podľa § 7a na svojom daňovom úrade a to dokonca ešte pred prijatím služby. Táto registrácia však z neho nerobí bežného platiteľa DPH a nevzniká mu nárok na odpočítanie dane. Musí teda z prijatej služby odviesť daň ako v bode 1., ale nemôže si túto daň odpočítať. Podá jednorazovo priznanie k DPH za mesiac, kedy službu prijal a vypočítanú daň zaplatí daňovému úradu.
  3. Ak je príjemcom služby podľa § 15 od dodávateľa z EÚ slovenský občan ktorý nepodniká, miestom dodania služby je sídlo dodávateľa služby. Vtedy dodávateľ služby musí DPH priznať a zaplatiť vo svojej krajine a vystaviť faktúru za službu aj s vyčíslenou DPH. Odberateľ ako koncový spotrebiteľ musí teda spolu s cenou služby zaplatiť aj túto daň, ale nemá žiadne povinnosti voči daňovému úradu.