Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako si poradiť s DPH pri predaji tovaru do EÚ

Podobne ako pri nákupe tovaru z EÚ aj pri predaji tovaru do krajín EÚ záleží na tom, v akom vzťahu je dodávateľ a odberateľ voči dani z pridanej hodnoty, či sú alebo nie sú platiteľmi DPH.

  1. Ak sú obaja účastníci obchodu registrovaní pre DPH vo svojej krajine, pre dodávateľa je táto dodávka oslobodená od DPH a odberateľ má povinnosť vyčísliť a odviesť DPH z tejto transakcie vo svojej krajine. Teda ak ako platiteľ DPH predáte tovar do EÚ inému platiteľovi, vaša faktúra bude bez DPH a hodnotu tovaru uvediete v priznaní k DPH do riadkov 15 a 16. Máte tiež povinnosť okrem priznania k DPH podať aj súhrnný výkaz k DPH, kde túto dodávku uvediete. Súhrnný výkaz môže mať inú frekvenciu ako priznanie k DPH. Pokiaľ hodnota tovaru, ktorý ste dodali do EU, nepresiahla 100 000 € v žiadnom zo 4 uplynulých kalendárnych štvrťrokov, môžete súhrnný výkaz podávať štvrťročne, aj keď priznanie podávate mesačne. Do sledovanej hodnoty 100 000 € sa nezapočítavajú poskytnuté služby. Údaje v súhrnnom výkaze sa spočítavajú podľa odberateľov a zaokrúhľujú sa na celé eurá matematicky.
  2. Ak dodávateľ tovaru je platiteľom DPH a odberateľ nie je, dodávka do EÚ nie je oslobodená od DPH. Čiže pre vás, ako dodávateľa, bude táto dodávka predmetom dane rovnako ako predaj tovaru v tuzemsku. Na vašej faktúre bude vyčíslený základ a DPH, tieto hodnoty uvediete v priznaní v riadkoch 1 a 2, alebo 3 a 4 podľa sadzby dane. Odberateľ zaplatí cenu tovaru navýšenú o DPH a vy túto daň odvediete v tuzemsku. Ak však dodávate do EU tovar formou zásielkového obchodu (osobná spotreba fyzických osôb neregistrovaných pre DPH), musíte sledovať objem takto dodaných tovarov do jednotlivých krajín EU. Ak ich hodnota bez DPH počas kalendárneho roka presiahne hranicu určenú príslušným štátom, musíte požiadať o registráciu pre daň v tomto štáte. Musíte tak spraviť ešte pred dodávkou tovaru, ktorou by ste túto hranicu prekročili.
  3. Ak dodávate tovar do EÚ a nie ste platiteľom DPH, vaše dodávky nie sú predmetom dane, tak ako v tuzemsku, kým nedosiahnete za posledných 12 mesiacov obrat 49 790 €. Vtedy máte povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH.

Pri predaji tovaru do EÚ je dôležité overiť si svojho obchodného partnera a jeho prípadnú registráciu pre DPH v jeho krajine, aby ste predišli zbytočným komplikáciám.