Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Elektronická faktúra

V Európe je stále bežnou praxou posielať a prijímať faktúry v listinnej podobe. Jedným z cieľov európskej fakturačnej smernice 2012/45/ES a novely zákona o DPH od 1.1.2013 bolo prispieť k rozšíreniu elektronickej fakturácie a tým znížiť náklady na poštovné, papier atď.

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje povinné údaje podľa § 74 zákona o DPH a ktorá bola vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte.

Výber formátu je plne v právomoci zdaniteľnej osoby (štát nie je oprávnený a ani nesmie určiť pevný formát), môže ísť napríklad o štruktúrovanú správu (XML), dokument vo formáte PDF alebo iný druh elektronického formátu. Druh elektronického formátu nie je rozhodujúci, dôležitá je len skutočnosť, že faktúra je vydaná a prijatá elektronicky.

Ak je faktúra vytvorená v listinnej podobe, naskenovaná, poslaná a prijatá cez e-mail, takáto faktúra je považovaná za elektronickú. Pokiaľ je však faktúra vytvorená v elektronickom formáte, napríklad pomocou ekonomického systému, ale je poslaná a prijatá v listinnej podobe, táto faktúra nie je považovaná za elektronickú.

Súhlas príjemcu na vydanie elektronickej faktúry

Dôležitým kritériom pri elektronickej faktúre je to, že elektronickú faktúru je možné vydať len so súhlasom príjemcu. Príjemca sa musí uistiť, či je schopný po technickej stránke prijať elektronickú faktúru a zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry.

Súhlas na posielanie elektronickej faktúry môže byť vyjadrený písomne, v zmluve, e-mailom, alebo aj samotným spracovaním faktúry zo strany príjemcu alebo jej úhradou. Ak príjemca uhradí faktúru vydanú elektronicky, samotná úhrada tejto faktúry znamená, že súhlasil s jej vydaním v elektronickej podobe.

Ekonomický systém Humanet

Online ekonomický systém Humanet plne podporuje prácu s elektronickými faktúrami. Generovanie faktúr ekonomický systém Humanet realizuje vo formáte PDF. Takto vygenerované faktúry je možné odosielať automatizovane priamo z online ekonomického systému Humanet.

Ďalšou alternatívou je možnosť uloženia faktúry vygenerovanej v PDF formáte na disk vášho počítača a potom ju poslať ako prílohu prostedníctvom emailu ako posielate akékoľvek iné emaily s prílohami.