Elektronická Zbierka zákonov SR

Elektronická Zbierka zákonov SR

Od 1. januára 2016 nadobúda účinnosť nový zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Okrem iného tento zákon prináša prvú právne záväznú elektronickú Zbierku zákonov Slovenskej republiky.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky týmto napĺňa záväzok sprístupniť štátom garantované, záväzné znenia právnych predpisov v bezplatnej a prehľadnej podobe pre všetkých občanov, ktorý vyplýval zo všeobecnej požiadavky spoločnosti, aby právne záväzným prameňom práva neboli len jednotlivé čiastky uverejňované v papierovej Zbierke zákonov.

Podľa tohto zákona je právne záväzná elektronická podoba Zbierky zákonov (ďalej eZbierka) dostupná bezplatne prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex.

Portál Slov-Lex a jeho elektronická podoba zbierky zákonov sú v pilotnej prevádzke od roku 2014 a stali sa obľúbeným a vyhľadávaným zdrojom právnych informácií. Od tohto roku sú na portáli Slov-Lex zverejňované nové zákony a vyhlasované ich konsolidované znenia v už právne záväznej podobe.

Iné elektronické systémy alebo webové sídla, ktoré v informatívnej podobe sprístupňujú právne predpisy vyhlásené v zbierke zákonov nie sú právne záväznou elektronickou podobou zbierky zákonov.

V eZbierke sa vyhlasujú nielen právne záväzné alebo informatívne konsolidované znenia právnych predpisov, ktoré zostavuje ministerstvo spravodlivosti, ale i oznámenia o vydaní opatrení ministerstiev, orgánov štátnej správy, či Národnej banky Slovenska.

Právny predpis alebo jeho časť, s výnimkou ústavy, ústavného zákona, zákona a nariadenia vlády, ktorý vzhľadom na svoj charakter a rozsah nie je účelné vyhlásiť v listinnej podobe zbierky zákonov, môže byť vyhlásený výlučne v elektronickej podobe, pričom v listinnej podobe sa uvedie len oznámenie o jeho uverejnení v elektronickej podobe.

Je však dôležité podotknúť, že i keď v princípe majú listinná a elektronická podoba Zbierky zákonov rovnaký právny účinok a zhodný obsah, tak podľa § 12 ods. 2 tohto zákona platí, že v prípade, ak sa vyskytne rozdiel v texte elektronickej podoby a listinnej podoby zbierky zákonov, prednosť má text uverejnený v listinnej podobe zbierky zákonov.

Na jednoduchšie vyhľadávanie informácií v eZbierke ma užívateľ portálu Slov-Lex k dispozícii množstvo nástrojov, ako napríklad rozšírené vyhľadávanie právnych predpisov, či chronologický register. Jednotlivé predpisy je možné si priamo vytlačiť, alebo uložiť vo formáte pdf do počítača. Užitočné sú tiež možnosti zobrazenia časových verzií jednotlivých predpisov, sledovanie a porovnanie ich zmien, prepojenie so súvisiacimi právnymi predpismi.

Od apríla 2016 majú byť na portáli dostupné ďalšie nové funkcionality na sledovanie legislatívneho procesu vo všetkých jeho štádiách, ako aj nástroje na zapájanie širokej verejnosti do prípravy tvorby a pripomienkovania právnych predpisov.

Zdroj: Zákon č. 400/2015 Z.z.