Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Exekúcie a zmeny platné od 1. novembra 2013

Slovo exekúcia sa v praxi používa pri výkone rozhodnutia zrážkou zo mzdy. Postup pri exekúcii sa riadi Zákonom č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a Nariadením vlády SR č. 268/2006 o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy

Pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy exekútor najskôr doručí príkaz na začatie exekúcie a neskôr príkaz na vykonanie exekúcie, obe do vlastných rúk: platiteľovi mzdy, oprávnenému, povinnému.

Exekútor

Osoba poverená vykonaním exekúcie.

Povinný

Osoba v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ktorá dlhuje peniaze. Dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí exekučný príkaz na začatie exekúcie, povinný, stráca právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Oprávnený

Fyzická alebo právnická osoba, v prospech ktorej sa výkon rozhodnutia realizuje.

Platiteľ mzdy

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca, na ktorého je vydaný exekučný príkaz. Odo dňa doručenia exekučného príkazu na začatie exekúcie je zamestnávateľ povinný realizovať zrážky zo mzdy. Odo dňa doručenia exekučného príkazu na vykonanie exekúcie je zamestnávateľ povinný vyplácať oprávnenému sumy zrazené zo mzdy povinného. Zamestnávateľa má v súvislosti s exekúciou aj ďalšie povinnosti:

  1. Pri prijímaní zamestnanca žiadať od neho potvrdenie zamestnávateľa podľa § 75 ods. 2 Zákonníka práce, ktoré okrem iného musí obsahovať údaje o tom, či sa zo mzdy vykonávajú zrážky. Nový zamestnávateľ oznamuje bezodkladne exekútorovi vznik pracovného pomeru.
  2. Nevyplatiť mzdu povinnému, resp. časť mzdy, určenej na uspokojovanie pohľadávky, a to odo dňa doručenia exekučného príkazu na začatie exekúcie (zrazená suma sa ukladá „do depozitu“ a v prípade obdržania exekučného príkazu na vykonanie exekúcie sa uložená čiastka z depozitu uvoľní a zašle sa oprávnenému, príp. exekútorovi).
  3. Realizovať zrážky zo mzdy odo dňa doručenia exekučného príkazu na začatie exekúcie až do času, kým nie je pohľadávka oprávneného uspokojená alebo kým súd exekúciu nezastaví.
  4. Realizovať zrážky zo mzdy v určenom poradí a výške podľa príslušného nariadenia alebo vo výške, na ktorej sa oprávnený a povinný dohodli (o čom platiteľa mzdy upovedomí exekútor).
  5. Oznamovať exekútorovi skutočnosti, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy z dôvodu dočasnej PN, nástupu na materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku, z dôvodu, že povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru.
  6. Predložiť exekútorovi vyúčtovanie vykonaných a odvedených zrážok a zoznam pohľadávok, pre ktoré sa vykonávajú zrážky zo mzdy, s uvedením ich poradia.
  7. Vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, kde budú okrem iného uvedené náležitosti týkajúce sa zrážok zo mzdy: poradie a výška pohľadávky, v prospech koho boli realizované.

Exekúcie poberateľov dôchodkovej dávky od 1. novembra 2013

Od 1. novembra 2013 sa menia pravidlá pre výpočet exekúcie u poberateľov dôchodkových dávok, pričom medzi nich patria nielen poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ale aj poberatelia vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku, výsluhových dôchodkov, dôchodkov z II. aj z III. dôchodkového piliera a ďalších dávok. Doteraz sa všetkým zamestnancom počítala suma exekučnej zrážky rovnako. Povinnému sa nesmela zo mzdy zraziť základná suma vo výške 60 % životného minima na plnoletú osobu. K základnej sume sa pripočítalo na každú osobu, ktorej povinný poskytoval výživné, 25 % sumy životného minima.

Od 1. novembra 2013 je základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky, 100 % sumy životného minima na plnoletú osobu, a na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, 50 % sumy životného minima.

Ustanovenia o základnej sume pri výživnom na maloleté dieťa, ktoré tvorí 70 % základnej sumy, platí aj naďalej pre všetkých rovnako.