Humanet efektívne: Vytvorte zo zostavy Tlač mzdovej položky kontingenčnú tabuľku alebo graf

Určite sa vám už niekedy stalo, že ste potrebovali vytvoriť prehľad mzdových nákladov spoločnosti, či už po mesiacoch, alebo aj po strediskách. V Humanete vám bude pre tento účel dobrým pomocníkom zostava Tlač mzdovej položky spracovaná ako xlsx súbor, a jej následné vyhodnotenie pomocou kontingenčnej tabuľky alebo grafu.

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Tlač mzdovej položky spracujte zostavu s požadovanými mzdovými položkami. Pre tento účel vyberte formát výstupného súboru XLSX, označte prepínač Tlač viacerých položiek a do tabuľky Mzdové položky vyberte požadované položky kliknutím na tlačidlo Pridať a označením príslušných položiek. Ak chcete načítané údaje spracovať za niektoré z triediacich kritérií, vyberte ho do políčka Parameter rozúčtovania.

V spracovanej zostave sú jednotlivé mzdové položky zapísané u zamestnanca do samostatného riadku. Takto budú štruktúrované údaje v zostave, ktorá nemá zadaný parameter rozúčtovania:

A takto budú štruktúrované údaje v zostave, ktorá má zadaný parameter rozúčtovania, v našom príklade parameter Nákladový útvar - názov:

Štruktúra údajov v súbore poskytuje užívateľovi široké možnosti analyzovať získané údaje, napr. pomocou kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu.

Vytváranie kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu

Kontingenčná tabuľka a kontingenčný graf sú nástroje, ktoré slúžia na rýchle agregovanie, analýzu a filtrovanie údajov. Názov kontingenčná tabuľka zaviedol už v roku 1904 Karl Pearson. Ako príklad uvádza zamestnania 775 otcov a synov zaradené v 14 skupinách, ktoré môžu byť usporiadané čisto abecedne. Súčasník má k dispozícii rôzne tabuľkové procesory (Tabuľky Google, OpenOffice Calc), ktoré dokážu spracovávať a vyhodnocovať kontingenčné tabuľky. My si ukážeme ako vytvoriť kontingenčnú tabuľku a kontingenčný graf v programe MS Excel.

Nastavte sa do bunky, ktorá tvorí začiatok vyhodnocovanej tabuľky, alebo označte rozsah tabuľky, ktorý chcete spracovať a kliknite na funkciu Vložiť/ Kontingenčná tabuľka.

V okne Vytvorenie kontingenčnej tabuľky ponechajte zapnutý prepínač Nový hárok a kliknite na tlačidlo OK.

Otvorí sa nový hárok, na ktorom sa zobrazia Nástroje pre kontingenčné tabuľky. V zdrojovej tabuľke vidíte, že údaje sú „rozbité“ po zamestnancoch, nákladových útvaroch, mzdových položkách a po mesiacoch. Ak je napríklad potrebné z takejto tabuľky získať prehľad súčtov mzdových nákladov na jednotlivé mzdové položky po strediskách a v súčte za mzdovú položku, označia sa políčka v poradí Mzdová položka a Nákladový útvar – názov – tieto sa automaticky zaradia do časti RIADKY a budú tvoriť riadky kontingenčnej tabuľky. Nakoniec sa označí políčko CELKOM. Keďže ide o číselný údaj, program zaradí stĺpec do časti HODNOTY ako Súčet z CELKOM.

Ak by sa tak nestalo, pomocou myši stĺpec presuňte do časti HODNOTY, a cez voľbu Nastavenie poľa hodnoty vyberte v časti Sumarizovať pole hodnoty podľa hodnotu Súčet.

Veľmi podobne vytvoríte kontingenčný graf. Nastavte sa na začiatok tabuľky a kliknite na funkciu Vložiť/ Kontingenčný graf.

Ak je napríklad potrebné zobraziť časový prehľad nákladov na hrubú mzdu a odvody zamestnávateľa po útvaroch, označte postupne políčka v poradí Mzdová položka, Nákladový útvar – názov - tie sa zaradia do časti OS (KATEGÓRIE), a označenie mesiacov od najstaršieho po najmladší - tie sa zaradia do časti HODNOTY ako Súčet z.

Ak chcete vedieť o ďalších užitočných funkciách systému Humanet, pozrite si príručky uložené na našej stránke, alebo priamo v programe vo voľbe Pomocník/ Dokumentácia.