Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Inventarizácia

Inventarizácia

Inventarizácia je prostriedkom kontroly vecnej správnosti účtovníctva.

Pod inventarizáciou rozumieme porovnanie skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania nielen v peňažných, ale aj vo fyzických jednotkách zistených inventúrou so stavom vykázaným v účtovníctve. Obidva stavy by mali byť rovnaké a inventarizácia by mala túto zhodu len potvrdiť.

Skutočný a účtovný stav sa často nezhodujú a vzniká inventarizačný rozdiel:

 • manko, schodok – aj je skutočný stav nižší ako účtovný
 • prebytok – ak je skutočný stav vyšší ako účtovný

Pri inventarizácií sa môže vyskytnúť úbytok, ktorý nie je mankom. Ide o tzv. prirodzené úbytky, ktoré vznikajú pri manipulácií s majetkom, alebo prírodnými vplyvmi, ktorým nie je možné zabrániť (rozprášenie, vysúšanie, odparovanie...).

Inventarizácia pozostáva z:

 • Inventúry – činnosť zisťovania s súpisu majetku, záväzkov a vlastného imania k určitému dátumu. Podľa charakteru majetku poznáme fyzickú inventúru, dokladovú inventúru a kombinovanú inventúru.
 • Inventúrneho súpisu – zoznam jednotlivých druhov majetku, záväzkov a vlastného imania, pri ktorých sa vykonala inventúra.
 • Určenia príčin inventarizačných rozdielov.
 • Usporiadania inventarizačných rozdielov – vytvorenie účtovných predpisov, ktorými sa účtovný stav vyrovná so skutočným.
 • Návrhov opatrení na zabránenie vzniku inventarizačných rozdielov.
 • Posúdenia súladu ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou.
 • Inventarizačného zápisu – účtovného záznamu vyhotoveného inventarizačnou komisiou, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva. Musí obsahovať tieto údaje:
  • Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky.
  • Výsledky z posúdenia skutočného a účtovného stavu.
  • Výsledky z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov.
  • Meno, priezvisko a podpis osoby, osôb zodpovedných za vykonania inventarizácie.

Povinnosť inventarizácie upravuje § 29 a § 30 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.