Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Peňažný denník

Peňažný denník v jednoduchom účtovníctve roku 2013

Peňažný denník je účtovná kniha, v ktorej sa účtujú operácie, pri ktorých nastal pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na bankových účtoch. Výnimku tvoria vybrané prípady uvedené v Postupoch účtovania pre podnikateľov, ktorí používajú jednoduché účtovníctvo.

Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 sa v peňažnom denníku od 1.1.2013 upravuje vymedzenie výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Rok 2012

Vymedzenie výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (Postupy účtovania § 4 ods. 6 písm. e) ) platné do 31. 12. 2012:

 1. Nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním
 2. Nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním
 3. Mzdy
 4. Poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa, poistné a príspevky zamestnávateľom za zamestnancov
 5. Prevádzková réžia
 6. Tvorba sociálneho fondu

Rok 2013

Vymedzenie výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (Postupy účtovania § 4 ods. 6 písm. e) ) platné od 1. 1. 2013:

 1. Zásoby
 2. Služby
 3. Mzdy
 4. Poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa, poistné a príspevky zamestnávateľom za zamestnancov
 5. Tvorba sociálneho fondu
 6. Ostatné výdavky

Čo to v praxi pre jednoduché účtovníctvo znamená

Zo zmeny vo výdavkoch pre jednoduché účtovníctvo vyplýva, že v stĺpci peňažného denníka Zásoby sa bude vykazovať materiál aj tovar vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním. V stĺpci Zásoby sa po novom účtujú aj kancelárske potreby.

V stĺpci peňažného denníka Služby (predtým Prevádzková réžia) sa podľa § 4 ods. 9 postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, výdavky na cestovné.

V stĺpci peňažného denníka Ostatné výdavky (predtým Prevádzková réžia) sa pre jednoduché účtovníctvo účtujú výdavky, ktoré sa neuvedú v prvých piatich bodoch § 4 ods. 6 písm. e), sú to napríklad: kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, tvorba rezerv ale aj dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie nie je vyššie ako suma podľa osobitného predpisu (2 400 €) a doba použiteľnosti nie je dlhšia ako jeden rok.