Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kód štátu na registračnom liste fyzickej osoby

Kód štátu na registračnom liste fyzickej osoby

Jednou z často sa opakujúcich chýb zamestnávateľov, ktorá spôsobuje chyby a nedorozumenia pri evidencii zamestnancov v Sociálnej poisťovni, je nesprávne vyplnenie štátnej príslušnosti zamestnanca v Registračnom liste FO (oddiel 3).

Ak zamestnanec je občanom Slovenskej republiky, zamestnávateľ v oddiele 3 vypĺňa v kolónke Štátna príslušnosť kód Slovenskej republiky, ktorý je SK. Častou chybou je práve zámena tohto kódu za iné varianty, hoci Sociálna poisťovňa naň osobitne upozorňuje aj v Poučení na vyplnenie Registračného listu FO, ako aj zobrazením „hlášky“ v prípade zasielania registračného listu elektronickou formou. Tento i ostatné kódy štátov určuje vyhláška Štatistického úradu SR (č. 112/2012 Z. z.). Kolónku Štát v oddiele 3, ktorá je súčasťou adresy, vyplní zamestnávateľ rovnako kódom SK, ak je adresa trvalého pobytu zamestnanca Slovenská republika.

Personalistika a mzdy Humanet

V programe Humanet sa vám v registračnom liste štátna príslušnosť vyplní automaticky, pokiaľ ste ju vyplnili v osobných údajoch zamestnanca.

Podobne aj kód štátu sa vyplní v registračnom liste z Humanetu automaticky, pokiaľ vyplníte u zamestnanca Miesto výkonu práce, ktoré je prepojené aj na štát.