Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Koncesionárske poplatky a podnikatelia

Koncesionárske poplatky a podnikatelia

Povinnosť platenia poplatku nevyplýva pre podnikateľov z počtu rozhlasových alebo televíznych prijímačov vedených v účtovníctve (do 1. apríla 2008), ale pre úhradu je rozhodujúci počet zamestnancov.

Podmienky na úhradu koncesionárskych poplatkov

Účtovná jednotka nemôže účtovný zápis vykonať mimo účtovných kníh. Takto definovaná povinnosť sa s účinnosťou od 01. júla 2015 rozširuje a spresňuje tak, že účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy o účtovných prípadoch, ktoré jej nevznikli a zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

Zamestnanci, ktorí majú pracovný pomer na základe dohôd o vykonaní práce a brigádnických dohôd študentov, sa do počtu zamestnancov na účely vyberania koncesionárskych poplatkov nezapočítavajú. Pre určenie úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príslušná úhrada platí. Ak sa úhrada platí vopred za štvrťrok, polrok alebo rok, pre jej určenie je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Výška úhrady koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov

 • 4,64 € / mesiac, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov
 • 18,58 € / mesiac, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov
 • 79,66 € / mesiac, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov
 • 199,16 € / mesiac, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov
 • 464,71 € / mesiac, ak zamestnáva 1000 a viac zamestnancov

Úhrada koncesionárskych poplatkov sa započítava podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov do daňových výdavkov.

Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení

 • RTVS, STV, SRo, Telekomunikačný úrad SR, Rada pre vysielanie a retransmisiu,
 • zariadenia Zboru justičnej a väzenskej stráže,
 • predškolské zariadenia a školy,
 • nemocnice a liečebne,
 • zariadenia sociálnych služieb, sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • osoby, ktoré požívajú diplomatické výsady.

Platenie úhrady

Zamestnávateľ je povinný nahlásiť vznik a zánik povinnosti platiť úhradu vyberateľovi do 30 dní na tlačive „Evidencia platiteľa – zamestnávateľ“. Taktiež je povinný v termíne 30 dní nahlasovať zmeny v počte zamestnancov, ak takáto zmena má za následok zaradenie do inej sadzby úhrady.