Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Lehoty na vyhotovenie faktúry

Lehoty na vyhotovenie faktúry

Keďže pri cezhraničných dodávkach tovarov a služieb sa vyskytovali problémy, napríklad absencia faktúr, v rámci zákona o DPH bola snaha zjednotiť lehoty na vyhotovenie faktúr s európskymi smernicami od 1.1.2013.

Lehota na vyhotovenie faktúr sa v zásade nemení. Stále platí, že platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru, musí vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby, prípadne do 15 dní odo dňa prijatia zálohy (preddavku).

Zmena nastala v dvoch prípadoch cezhraničnej dodávky tovarov alebo služieb:

  • Dodanie tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH.
  • Dodanie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte.

V oboch prípadoch musí byť faktúra vyhotovená do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. V prípade, že pred dodaním tovaru do iného členského štátu podľa § 43 zákona o DPH je prijatá platba, zákon o DPH neustanovuje povinnosť vyhotoviť faktúru.

Ak za obdobie rovnakého mesiaca platiteľ dane prijme platbu pred dodaním a zároveň dodá tovar alebo službu, môže vytvoriť súhrnnú faktúru, teda na jednej faktúre môže uviesť údaje týkajúce sa prijatia platby a aj dodania tovaru alebo služby. Súhrnná faktúra však môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca a musí sa vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

Príklad 1:

Platiteľ dane dňa 16.3.2013 prijal od zákazníka preddavok na dodanie služby v sume 3000 eur. Za službu bola dohodnutá cena 4200 eur. Služba bola dodaná 27.3.2013. Platiteľ dane vyhotovil faktúru 28.3.2013, v ktorej uviedol, že dňa 16.3.2013 prijal preddavok v rume 3000 eur, ako deň dodania uviedol 27.3.2013 a ako cenu k úhrade uviedol 1200 eur.

Príklad 2:

Platiteľ dane sa dohodol s odberateľom identifikovaným pre DPH v inom členskom štáte, že mu dodá tovar. Na základe dohody odberateľ zaplatil dňa 18.6.2013 preddavok vo výške 60% dohodnutej sumy. Platiteľ dane dodal odberateľovi tovar v troch dodávkach 9.7.2013, 24.7.2013 a 9.8.2013. Keďže tovar dodáva opakovane, považuje sa za dodaný 31.7.2013 a 31.8.2013. Za dodávky tovaru je povinný vystaviť faktúru do 15.8.2013 za júl a do 15.9.2013 za august.

V prípade dodania služby sa za deň dodania služby považuje deň, kedy je skončené poskytovanie služby. Ak ide o službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte, musí dodávateľ vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca. Povinnosť vyhotoviť faktúru za služby je aj vtedy, ak platiteľ dane príjme platbu pred dodaním služby, a to do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Príklad 3:

Platiteľ dane poskytuje služby odberateľovi identifikovanému pre DPH v inom členskom štáte. Odberateľ platí mesačný preddavok na službu vždy 15-tého v mesiaci vo výške 50% ceny služby. Vyúčtovanie za poskytnuté služby v mesiaci sa vykonáva do 5 dní po skončení mesiaca. Miesto dodania služby je v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je odberateľ. Platiteľ dane fakturuje cenu bez DPH a faktúru je povinný vyhotoviť vždy do 15 dní po skončení každého mesiaca.