Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Máte správne nastavené oprávnenia?

Máte správne nastavené oprávnenia?

Finančná správa spúšťa obojsmernú elektronickú komunikáciu na spotrebných daniach od 11. januára 2016. Pre nové služby boli zavedené nové oprávnenia, ktoré umožnia ich nastavenie a spravovanie podľa potrieb daňovníka.

Pre služby obojsmernej elektronickej komunikácie, ktoré zahŕňajú aj prístup k osobnému účtu alebo spisu daňového subjektu, boli v osobnej internetovej zóne na portáli Finančnej správy implementované nové oprávnenia. Používateľom s právnym titulom konania Štatutár/ Osobné konanie/ Zákonný zástupca budú automaticky pridelené všetky oprávnenia na konanie v plnom rozsahu.

V súvislosti s týmito zmenami Finančná správa upozorňuje používateľov portálu, aby si preverili, či majú splnomocnenie na prijímanie dokumentov (ktoré má štandardne len konateľ alebo štatutár spoločnosti). Ak ho konateľ alebo štatutár nemá, je potrebné, aby sa zaregistroval. V prípade, že takéto oprávnenie nemá v spoločnosti nikto, nebude možné prijímať elektronické zásielky. Doručovanie papierovou formou sa so spustením obojsmernej komunikácie končí.

Štatutár sa ďalej môže rozhodnúť, ako a či vôbec zamestnancom nastaví jednotlivé oprávnenia. Ak sa rozhodne, nemusí im udeliť povolenie na prijímanie písomností alebo ich podávanie. Môže im napr. povoliť prístup do celého spisu alebo len na vybrané dane. Takéto nastavenie je však potrebné urobiť manuálne priamo na portáli, prípadne ho môže vykonať aj registrátor na colnom a daňovom úrade.

Podrobnejšie informácie nájdete na webe Finančnej správy v časti Infoservis.

Zdroj: Finančná správa SR