Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Minimálna mzda v roku 2017 – 2. časť

Minimálna mzda v roku 2017 – 2. časť

Nariadením vlády SR č. 280/2016 sa s platnosťou od 1. januára 2017 ustanovuje nová výška minimálnej mzdy.

  • minimálna mesačná mzda 435 €
  • minimálna hodinová mzda 2,5000 €

Minimálne mzdové nároky

§ 120 Zákonníka práce definuje minimálne mzdové nároky. Tieto sa odvíjajú do stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej Zákonom o minimálnej mzde, a koeficienta minimálnej mzdy.Pracovná pohotovosť

Podľa § 96 ods. 3 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa Zákona o minimálnej mzde. Od 1.1.2017 najmenej vo výške 2,50 €/h.

Podľa § 96 ods. 5 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy. Od 1.1.2017 najmenej 0,50 €/h (20 % z 2,5000 €/h).

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa Zákona o minimálnej mzde. Od 1.1.2017 najmenej 0,50 €/h (20 % z 2,50 €/h).

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Podľa § 124 ods. 3 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za sťažený výkon práce popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová kompenzácia najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa Zákona o minimálnej mzde. Od 1.1.2017 najmenej 0,50 €/h (20 % z 2,50 €/h).