Minimálna mzda v roku 2018 – I

Legislatívne novinky

Zákon č. 663/2007 o minimálnej mzdy upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Za pracovnoprávny vzťah sa považuje vzťah uzatvorený na základe pracovnej zmluvy, ale aj vzťah uzatvorený na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kým mzda zamestnanca na pracovnú zmluvu musí podľa typu dohodnutého odmeňovania dosahovať buď sumu mesačnej alebo sumu hodinovej minimálnej mzdy, mzda zamestnanca na dohodu musí dosahovať predovšetkým sumu hodinovej minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu. Suma minimálnej mzdy je rovnaká pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či ide napr. o poberateľa invalidného dôchodku, alebo mladistvého zamestnanca.

Ak mzda zamestnanca nedosiahne v mesiaci sumu minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou. Do dosiahnutej mzdy možno zahrnúť len plnenia, ktoré sú považované za mzdu podľa § 118 Zákonníka práce. Také plnenia ako náhrada mzdy, cestové náhrady, odstupné, odchodné a i., ale aj plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení, sa za mzdu nepovažujú.

Nariadením vlády SR č. 278/2017 sa s platnosťou od 1. januára 2018 ustanovuje nová výška minimálnej mzdy:

  • minimálna mesačná mzda 480,00 €
  • minimálna hodinová mzda 2,759 €

Minimálne mzdové nároky

Minimálne mzdové nároky definuje § 120 Zákonníka práce. Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej Zákonom o minimálnej mzde, a koeficienta minimálnej mzdy.

Príklad: Hodinovo odmeňovaný zamestnanec so 40-hodinovým týždenným ustanoveným pracovným časom je zaradený do 2. stupňa náročnosti práce (koeficient 1,2). Jeho minimálny mzdový nárok je: 2,759 x 1,2 = 3,3108 (zaokr. na 4 des. miesta mat.).

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Minimálna mzda a ustanovený týždenný pracovný čas

Podľa § 2 ods. 4 Zákona o minimálnej mzde suma hodinovej minimálnej mzdy je určená pre zamestnanca s týždenným ustanoveným pracovným časom 40 hodín. Podľa rovnakého odseku, ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši, pričom výsledok sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta. Inými slovami, aj keď hodinovo odmeňovaný zamestnanec na základe kratšieho ustanoveného pracovného času odpracuje menej hodín, jeho minimálna mzda za mesiac musí dosiahnuť rovnakú sumu, akú dosiahne zamestnanec v 40-hodinovom ustanovenom pracovnom týždni. Obdobne podľa § 120 ods. 5 Zákonníka práce pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín týždenne sa sadzby minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia. Sadzba minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta (§ 120 ods. 7 ZP).

Príklad: Hodinovo odmeňovaný zamestnanec pracuje v ustanovenom pracovnom týždni 37,5 hodín a je zaradený do 2. stupňa náročnosti práce (koeficient 1,2). Jeho minimálna mzda na hodinu je: 2,759 x (40/37,5) x 1,2 = 3,5315 eura (zaokr. na 4 des. miesta mat.).

Minimálna mzda a kratší pracovný čas

Podľa § 2 ods. 3 Zákona o minimálnej mzde zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, pričom táto suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov. Inými slovami, zamestnancovi na skrátený úväzok patrí pomerná časť minimálnej mzdy zodpovedajúca počtu odpracovaných hodín z celkového mesačného fondu pracovných hodín. Obdobne podľa § 120 ods. 6 Zákonníka práce sa u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas, ale pracuje v kratšom týždennom pracovnom čase, sa sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách na mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci. Sadzba minimálneho mzdového nároku v eurách za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov (§ 120 ods. 7 ZP).

Príklad: Mesačne odmeňovaný zamestnanec v mesiaci s fondom hodín 168 odpracoval 144 hodín. Jeho minimálna mzda je: 480 x (144/168) = 411,40 eura.

Minimálna mzda a jej dopad na naturálnu mzdu

Podľa § 127 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy formou naturálnej mzdy, okrem minimálnej mzdy. T.j. zamestnancovi sa suma vo výške minimálnej mzdy musí vyplatiť v peňažnej forme, a len zvyšok odmeny, aj to len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých, je možné poskytnúť formou naturálnej mzdy.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová