Minimálna mzda v roku 2018 – II

Legislatívne novinky

Minimálna mzda nepredstavuje len najnižšiu prípustnú sadzbu odmeny za vykonanú prácu. Z výšky minimálnej mzdy sa odvodzuje aj viacero ďalších ukazovateľov, a to ako v oblasti odmeňovania, tak aj napr. v oblasti dane z príjmov.

Nariadením vlády SR č. 278/2017 sa s platnosťou od 1. januára 2018 ustanovuje nová výška minimálnej mzdy, a to mesačná mzda v sume 480,00 € a hodinová mzda 2,759 €.

Pracovná pohotovosť

Podľa § 96 ods. 3 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa Zákona o minimálnej mzde. Od 1. januára 2018 najmenej vo výške 2,759 €/h.

Podľa § 96 ods. 5 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy. Od 1. januára 2018 najmenej 0,5518 €/h (20 % z 2,759 €/h).

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa Zákona o minimálnej mzde. Od 1. januára 2018 najmenej 0,5518 €/h (20 % z 2,759 €/h).

Do parlamentu bol predložený návrh novely Zákonníka práce, ktorou by sa mal od 1. mája 2018 zvýšiť príplatok za prácu v noci na 50 % minimálnej mzdy, čo predstavuje 1,3795 €/h.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Podľa § 124 ods. 3 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za sťažený výkon práce popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová kompenzácia najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa Zákona o minimálnej mzde. Od 1. januára 2018 najmenej 0,5518 €/h (20 % z 2,759 €/h).

Minimálny zdaniteľný príjem pre nárok daňový bonus

Aby si zamestnanec mohol uplatniť daňový bonus, musí splniť niekoľko požiadaviek, medzi nimi podmienku dosiahnutia minimálnej hranice zdaniteľných príjmov podľa § 5 vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (§ 33 ods. 1 Zákona o dani z príjmov), čo za rok 2018 bude predstavovať sumu 2880 €.

Zamestnanec si však môže uplatňovať daňový bonus už mesačne. Podmienkou je, že jeho hrubé zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci sú aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy (§ 35 ods. 5), čo je od januára 2018 suma 240 €. Pre účely uplatnenia daňového bonusu sa do tejto sumy zahrnú všetky zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane príjmov zo sociálneho fondu, či odmeny z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Podstatné je, že ide o príjmy od zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec podpísal vyhlásenie, v ktorom si uplatňuje nárok na daňový bonus. Príjmy od ostatných zamestnávateľov sa pri mesačnom uplatnení daňového bonusu nezohľadňujú.

Iné to je pri uplatnení ročnej sumy daňového bonusu pri vykonaní ročného zúčtovania dane, resp. pri podaní daňového priznania. V tomto prípade sa do úhrnu príjmov na posúdenie nároku na daňový bonus zahrnú zdaniteľné príjmy od všetkých zamestnávateľov.

Minimálny zdaniteľný príjem pre nárok na zamestnaneckú prémiu

Jednou z podmienok na vyplatenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a Zákona o dani z príjmov je dosiahnutie posudzovaných ročných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy, čo za rok 2018 bude predstavovať sumu 2880 €. Pre výpočet sumy zamestnaneckej prémie je dôležitá ešte druhá hranica príjmu, a to 12-násobok minimálnej mzdy, čo za rok 2018 bude predstavovať sumu 5760 €. Avšak rovnako ako pre roky 2016 a 2017, tak aj pre rok 2018 bude platiť, že na základe zákonom stanovených pravidiel pre výpočet výšky zamestnaneckej prémie nárok na ňu vo väčšine prípadov nevznikne.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová