Minimálna mzda v roku 2023

Podľa § 119 ods. 1 Zákonníka práce mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom. Určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej len ZMM).

Oznámením MPSVR SR č. 300/2022 Z.z. bola s platnosťou od 1. 1. 2023  ustanovená suma:

  • minimálnej mesačnej mzdy na 700  €
  • hodinovej minimálnej mzdy vo výške 4,023 eura.

Zvýšenie oproti minimálnej mzde platnej v roku 2022 predstavuje nárast o 8,36 %.

Za pracovnoprávny vzťah sa považuje vzťah uzatvorený na základe pracovnej zmluvy, ale aj vzťah uzatvorený na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kým mzda zamestnanca na pracovnú zmluvu musí podľa typu dohodnutého odmeňovania dosahovať buď sumu mesačnej alebo sumu hodinovej minimálnej mzdy, mzda zamestnanca na dohodu musí dosahovať predovšetkým sumu hodinovej minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu. Suma minimálnej mzdy je rovnaká pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či ide o poberateľa invalidného dôchodku alebo mladistvého zamestnanca.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou (§ 3 ods. 1 ZMM).

Suma minimálnej mzdy a ustanovený týždenný pracovný čas

Suma hodinovej minimálnej mzdy je určená pre zamestnanca s týždenným ustanoveným pracovným časom 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši, pričom výsledok sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta (§ 2 ods. 4 ZMM). Znamená to, že, aj keď hodinovo odmeňovaný zamestnanec na základe kratšieho ustanoveného pracovného času odpracuje menej hodín, jeho minimálna mzda za mesiac musí dosiahnuť rovnakú sumu, akú dosiahne zamestnanec v 40-hodinovom ustanovenom pracovnom týždni.

Príklad: Hodinovo odmeňovaný zamestnanec pracuje v ustanovenom pracovnom týždni 37,5 hodín.

Jeho minimálna mzda na hodinu je: 4,023 x (40/37,5) = 4,291 eur.

U zamestnancov pri výkone domáckej práce sa považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom ( § 4 ZMM).

Suma minimálnej mzdy a kratší pracovný čas

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, pričom táto suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov (§ 2 ods. 3 ZMM).

Príklad: Mesačne odmeňovaný zamestnanec v mesiaci s fondom hodín 168 odpracoval 152 hodín.

Jeho minimálna mzda je: 700 x (152/168) = 633,30 eur.

Tu je potrebné zdôrazniť, aby sa nezamieňali pojmy ustanovený týždenný pracovný čas a dohodnutý kratší pracovný čas. Ustanovený týždenný pracovný čas je maximálny možný počet pracovných hodín za týždeň určený § 85 Zákonníka práce (napr. 1-zmenná prevádzka 40 h/týž; 2-zmenná prevádzka 38,75 h/týž; 3-zmenná alebo nepretržitá prevádzka 37,5 h/týž). Kratší pracovný čas je definovaný § 49 Zákonníka práce a je ním dohodnutý počet hodín z celkového počtu hodín ustanoveného týždenného pracovného času.

Minimálne mzdové nároky

Podľa § 120 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Minimálna mzda a jej dopad na naturálnu mzdu

Podľa § 127 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy formou naturálnej mzdy, okrem minimálnej mzdy. T.j. zamestnancovi sa suma vo výške minimálnej mzdy musí vyplatiť v peňažnej forme, a len zvyšok odmeny, aj to len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých, je možné poskytnúť formou naturálnej mzdy.

Na ktoré odmeny sa minimálna mzda nevzťahuje

Na odmeny zo zmlúv uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka sa ustanovenia o minimálnej mzde aj naďalej nevzťahujú.

Prehľad rastu minimálnej mzdy

V tabuľke je prehľad vývoja minimálnej mzdy od roku 2010 do roku 2023.