Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Mzda a náhrada mzdy za sviatok

Mzda a náhrada mzdy za sviatok

Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí podľa § 122 Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. Náhradu mzdy alebo platu možno poskytnúť iba tomu zamestnancovi, ktorému ušla mzda z dôvodu, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň a nemohol pracovať z dôvodu, že je sviatok.

Pri poskytovaní náhrady je rozhodujúce to, či ide o obvyklý pracovný deň zamestnanca alebo o deň vopred určený rozvrhom pracovných zmien. Náhrada mzdy preto nepatrí tomu zamestnancovi, ktorému mzda z dôvodu, že je sviatok, neušla.

U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok neplatí. V kolektívnej alebo v pracovnej zmluve môže byť dohodnuté, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou sa bude postupovať pri výpočte náhrady mzdy tak, ako u zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou.

Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda za sviatok pri odmeňovaní mesačnou mzdou zamestnancovi nepatrí, ak neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúci sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien.

S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok vedúcemu zamestnancovi vtedy nepatria.

Zamestnancovi patrí za prácu vo sviatok dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50% jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tomto prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Sviatky sú uvedené v zákone č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Tento zákon uvádza tri od seba odlišné pojmy, a to štátne sviatky, sviatky a pamätné dni Slovenskej republiky. Z hľadiska mzdy a náhrady mzdy sa sviatok a štátny sviatok posudzujú rovnako.

Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len nasledovné práce:

 • práce v nepretržitej prevádzke,
 • práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa,
 • naliehavé opravárske práce,
 • nakladacie a vykladacie práce,
 • inventúrne a uzávierkové práce,
 • práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
 • práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
 • práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
 • kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,
 • naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

V dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12 hodine a 25. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (maloobchodný predaj) s výnimkou:

 • maloobchodného predaja na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
 • maloobchodného predaja a výdaja liekov v lekárňach,
 • maloobchodného predaja na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
 • predaja cestovných lístkov,
 • predaja suvenírov.

V zmysle § 95 Zákonníka práce sa na pracoviskách s nočnými zmenami začína deň sviatku hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena.