Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Mzda za prácu nadčas

Mzda za prácu nadčas

Práca nadčas je, podľa § 97 Zákonníka práce, práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. U zamestnanca s kratším pracovným časom je prácou nadčas práca presahujúca jeho týždenný kratší pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas.

Pri pružnom pracovnom čase je práca nadčas práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad rozsah prevádzkového času v určenom pružnom pracovnom období.

Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas

  • pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo
  • pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy,

nejde o prácu nadčas.

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípade prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 Zákonníka práce aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach, ktoré sa nezahŕňajú do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas. So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac 4 mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno alebo ktorú vykonával pri

  • pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo
  • pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy,

Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Zamestnancovi, ktorý vykonával prácu nadčas, patrí podľa § 121 Zákonníka práce dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 25% jeho priemerného zárobku.

Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 35% jeho priemerného zárobku.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí zamestnancovi náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala, a už mu nepatrí mzdové zvýhodnenie. Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno podľa predchádzajúcich pravidiel, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie.

Zamestnávateľ môže písomne dohodnúť

  • a) s vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
  • b) s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho zamestnanca uvedeného v písm. a), a
  • c) so zamestnancom, ktorý vykonáva koncepčné, systémové, tvorivé alebo metodické činnosti, riadi, organizuje alebo koordinuje zložité procesy alebo rozsiahle súbory veľmi zložitých zariadení,

že vo výške mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. V týchto prípadoch nepatrí zamestnancovi za prácu nadčas mzda vrátane mzdového zvýhodnenia a nemôže ani za túto dobu čerpať náhradné voľno.