Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzda mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa § 124 Zákonníka práce pri vykonávaní pracovných činností v prostredí, v ktorom pôsobia chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, prach a fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie atď.). Za sťažený výkon práce v takomto prostredí patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce mzdová kompenzácia najmenej 20% minimálnej mzdy v eurách za hodinu (od 1.1.2015 je minimálne 0,4368 eur za hodinu práce).

Nárok na mzdovú kompenzáciu vzniká len v prípade, že tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu, a pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné prostriedky.

Zamestnávateľ môže mzdovú kompenzáciu poskytovať aj pri pôsobení iných vplyvov, ktoré zamestnancovi prácu sťažujú alebo zamestnanca negatívne ovplyvňujú alebo pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia. V tomto prípade neplatí žiadne obmedzenie minimálnou ani maximálnou hranicou pri dohodnutí výšky mzdovej kompenzácie.