Náhrady za pracovnú pohotovosť

Náhrady za pracovnú pohotovosť

Pracovnou pohotovosťou je podľa § 96 Zákonníka práce obdobie, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava určený čas na dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy. Toto obdobie je mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času. Pracovnú pohotovosť zamestnanec vykonáva na základe dohody, alebo na základe nariadenia zamestnávateľom, pričom platí podmienka, že ide o odôvodnené prípady na zabezpečenie nevyhnutných úloh.

Zamestnávateľ môže nariadiť pracovnú pohotovosť najviac v rozsahu 8 hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento Zákonníkom práce stanovený rozsah môže byť pracovná pohotovosť so zamestnancom len dohodnutá. Obmedzenie rozsahu pracovnej pohotovosti, ktorú možno so zamestnancom dohodnúť, môže byť uvedené v kolektívnej zmluve.

Pracovnú pohotovosť môže zamestnanec vykonávať na pracovisku alebo na inom dohodnutom mieste. V prípade, že zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, ide o aktívnu časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas a tak je aj platená.

Neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku je časový úsek, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale práci nevykonáva. Táto pracovná pohotovosť sa považuje za pracovný čas a zamestnancovi za ňu patrí mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t.j. od 1.1.2015 minimálne vo výške 2,184 eur za hodinu pracovnej pohotovosti.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi mzda (vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce) a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna. Mzda zamestnancovi však nepatrí za čas čerpania náhradného voľna. Pri pružnom pracovnom čase sa pracovná pohotovosť na pracovisku považuje za základný pracovný čas.

Neaktívna časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska je časový úsek, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva. Táto pracovná pohotovosť sa nezapočítava do pracovného času zamestnanca a zamestnancovi za ňu patrí náhrada najmenej 20% minimálnej mzdy v eurách za hodinu (od 1.1.2015 je to minimálne 0,4368 eur za hodinu). Náhrada nepatrí za čas, v ktorom došlo počas pracovnej pohotovosti k výkonu práce. Tento výkon je prácou nadčas.

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu aktívnej a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť.