Nárok na dávky pri odvodovej úľave

Nárok na dávky pri odvodovej úľave

Sociálna poisťovňa pripomína, že obdobie, kedy sa na zamestnanca vzťahuje odvodová úľava, sa mu z dôvodu neplatenia poistného nezapočítava ako obdobie

  • poistenia v nezamestnanosti na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
  • dôchodkového poistenia na účely nároku na dôchodok
  • nemocenského poistenia na účely nároku na nemocenské dávky.

To znamená, že ani v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti nemá zamestnanec s odvodovou úľavou nárok na dávku nemocenské.

Počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti zostáva však zachované poskytovanie náhrady príjmu zamestnávateľom, ktorá je hradená z prostriedkov zamestnávateľa, teda nie je závislá od platenia poistného.

Oslobodenie od platenia poistného pri zamestnancoch s odvodovou úľavou sa vzťahuje na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.

Úrazové a garančné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, ostáva zachované v plnom rozsahu v záujme zachovania ochrany zamestnanca pre prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania, resp. pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Zachovaný preto ostáva aj nárok takéhoto zamestnanca na úrazové a garančné dávky.