Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Nové výkazy účtovnej závierky

Výkazy účtovnej závierky

Vo finančnom spravodajcovi 10/2014 boli uverejnené nové výkazy pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve a jednoduchom účtovníctve.

Najväčšia zmena v týchto výkazoch spočíva v tom, že sa vytvoril už len jeden výkaz Účtovná závierka, v ktorom sú zlúčené výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky v podvojnom účtovníctve, a Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve.

Nové výkazy sa budú odovzdávať za účtovné obdobie 2014.

Obsahové zmeny výkazov postihli hlavne podvojné účtovníctvo. Výkazy jednoduchého účtovníctva sa iba spojili do jedného výkazu.

Hlavné zmeny vo výkaze pre podvojné účtovníctvo

 • Finančný majetok, finančné výnosy, dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, dlhodobé a krátkodobé záväzky sa rozdelili medzi
  • prepojené jednotky
  • podiely s podielovou účasťou v prepojených jednotkách
  • ostatné
 • Finančný majetok sa rozdeľuje na dlhodobý a krátkodobý
 • Časť finančné účty sa zredukovala na „peniaze“ a „účty v bankách“
 • Bankové úvery a rezervy sa rozdelili na krátkodobé a dlhodobé
 • Vo výkaze ziskov a strát sa objavil nový riadok „Čistý obrat“
 • Výkaz ziskov a strát sa rozdeľuje na časti
  • Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
  • Náklady na hospodársku činnosť spolu
  • Výnosy z finančnej činnosti spolu
  • Náklady na finančnú činnosť spolu
 • Zanikajú položky mimoriadnych nákladov a výnosov

Opatrenie a prechodné ustanovenia

Odporúčame všetkým prečítať si príslušné opatrenie a prechodné ustanovenia k úpravám.

Opatrenie aj výkaz nájdete na: