Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Novela zákona o DPH od 1.1.2014

17.10. 2013 prijala Národná rada SR novelu zákona č. 222 o DPH. Viaceré ustanovenia významne zasiahnu všetkých platiteľov DPH, preto je dobré povšimnúť si tieto zmeny a pripraviť sa na ne.

  • § 4 - zmeny v registrácii platiteľov DPH - ovplyvnia združenia právnických osôb, skupiny zdaniteľných osôb spoločne podnikajúcich a zahraničné osoby
  • § 6a - zmena registrácie platiteľa - pre zahraničné osoby
  • § 81 a § 82 – zmeny pri zrušení registrácie platiteľov DPH
  • zaokrúhlenie finančných hodnôt – hranica pre povinnú registráciu pre DPH podľa § 7 pri nákupe tovaru z EU sa mení z 13 941,45 € na 14 000 €, hranica pre bezodplatné dodanie tovaru podľa § 8 ods.3 sa mení zo 16,60 € na 17 €
  • oprava základu dane (§ 25) – rozšírenie odseku 3 uvádza, že základ dane a daň je možné opraviť, aj keď sa o tom nevyhotoví doklad
  • úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku pri zmene účelu použitia majetku (§ 54) – povinnosť upraviť odpočítanú daň prechádza aj na nových vlastníkov tohto majetku, ktorí ho nadobudli kúpou alebo ako právni nástupcovia pôvodného vlastníka
  • § 69 ods. 12 - tuzemské samozdanenie - prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia – významné zmeny v obchodovaní s vybranými komoditami v tuzemsku
  • § 78a - kontrolný výkaz DPH – nový výkaz povinný pre všetkých platiteľov DPH

Pozrime sa stručne na dve najdôležitejšie zmeny.

Tuzemské samozdanenie

V predošlom znení zákona č. 222 o DPH v § 69 (Osoby povinné platiť daň správcovi dane) sú v odseku 12 písmeno a) až e) uvedené tovary, pri ktorých povinnosť platiť daň prechádza na príjemcu plnenia v tuzemsku. Ide o predaj kovového šrotu, emisných kvót, dodanie nehnuteľnosti do 5 rokov od kolaudácie, nútený predaj nehnuteľnosti a predaj tovaru, ktorý je predmetom záruky veriteľovi. Pri týchto obchodoch medzi dvomi platiteľmi dane v tuzemsku dodávateľ predá tovar bez dane a neuvedie toto plnenie v priznaní k DPH. Odberateľ odvedie daň a ak splní ustanovenia § 49, môže si daň aj odpočítať.

V novele zákona sú do odseku 12 pridané nové písmená f) až i), ktoré vymedzujú 4 nové skupiny tovarov, pri ktorých nastane prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, ak základ dane presiahne 5000 €. Ide o poľnohospodárske plodiny vymedzené v kapitole 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, kovy a výrobky z kovov vymedzené v kapitole 72 a položkách 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, ďalej mobilné telefóny a integrované obvody. Rozhodujúci je objem dodávky, ak základ dane na faktúre nedosiahne pri sledovaných komoditách 5000 €, prenos daňovej povinnosti nenastane a daň odvedie dodávateľ.

Kontrolný výkaz DPH

Novela zákona zavádza nový výkaz – kontrolný výkaz DPH, v ktorom sa budú jednotlivo a podrobne uvádzať údaje o všetkých vystavených aj došlých faktúrach platiteľa DPH okrem oslobodených plnení a tiež súhrnne údaje o tržbách a nákupoch s DPH mimo faktúr (z registračných pokladní a pod.) za dané daňové obdobie.

Výkaz vyžaduje uviesť aj údaje, ktoré sa doposiaľ v účtovníctve nesledovali, napríklad interné číslo dodávateľskej faktúry pridelené dodávateľom (pre všetky faktúry) alebo mernú jednotku a množstvo tovaru (pri tuzemskom samozdanení).

Povinnosť podať kontrolný výkaz DPH sa týka všetkých platiteľov DPH. Bude sa podávať v takom istom intervale ako daňové priznanie k DPH a to výlučne elektronicky. Po prvýkrát ho musia mesační platitelia podať do 25.2.2014 a štvrťroční platitelia do 25.4.2014. Nové skutočnosti však treba v účtovníctve sledovať už od 1.1.2014, inak nebude možné kontrolný výkaz vyplniť.

Dá sa očakávať, že v súvislosti s týmto výkazom čaká platiteľov DPH, tvorcov účtovných programov aj správcov portálu finančnej správy v roku 2014 veľa práce.