Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Novela zákona o účtovníctve platná od 01.07.2015 – 1.časť

Novela zákona o účtovníctve platná od 01. 07. 2015 – 1. časť

Novela zákona o účtovníctve platná od 1.7.2015 – 1. časť

V prvej časti novely zákona o účtovníctve, ktorá je platná od 01. 07. 2015 sa budeme venovať spresneniu a odstráneniu nedokonalostí v súčasnej právnej úprave a potrebe len jedného podpisu pri zostavovaní účtovnej závierky.

Presnejšia úprava predmetu účtovania účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemôže účtovný zápis vykonať mimo účtovných kníh. Takto definovaná povinnosť sa s účinnosťou od 01. júla 2015 rozširuje a spresňuje tak, že účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy o účtovných prípadoch, ktoré jej nevznikli a zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

Zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny

Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín, bude zatriedená ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení veľkostnú skupinu v prípade vyhlásenia konkurzu alebo po vstupe do likvidácie. Nové ustanovenie sa použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí najskôr 31. decembra 2015. Ak účtovná jednotka, ktorej účtovné obdobie začína po 01. januári 2015, bude zostavovať mimoriadnu účtovnú závierku, použije toto nové ustanovenie pri jej zostavovaní po 30. júni 2015.

Postačí len jeden podpis

Napriek tomu, že účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v podvojnom i jednoduchom účtovníctve sa už zostavovala ako jeden výkaz, zákon o účtovníctve spresňuje súvisiace zmeny opätovne. Nakoľko jednotlivé súčasti účtovnej závierky v súčasnosti netvoria samostatné výkazy, nie je potrebné podpisovať ich každý zvlášť. Aby sa účtovná závierka považovala za zostavenú, s účinnosťou od 01. júla 2015 sa vyžaduje podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby (SZČO) na všeobecných náležitostiach účtovnej závierky.

Zdroj: www.podnikajte.sk