Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odmeňovanie za pracovnú pohotovosť

U zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce sa pohotovosť a odmeňovanie za ňu riadi § 96. Pohotovosť sa delí na neaktívnu časť pracovnej pohotovosti a aktívnu časť pracovnej pohotovosti.

Neaktívna pohotovosť

Neaktívna časť pracovnej pohotovosti je doba, kedy zamestnanec prácu nevykonáva, ale je pripravený na výkon práce. Delí sa na pohotovosť na pracovisku a na pohotovosť na dohodnutom mieste mimo pracoviska.

Neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku je doba, ktorá sa započítava do pracovného času, a za ktorú patrí zamestnancovi za každú hodinu mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu. V mzdovom systéme Humanet pre toto plnenie zadajte počet hodín do položky SMH30516 Pohotovosť - na pracovisku neaktívna. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí zamestnancovi mzda a za hodinu tejto pracovnej pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna zamestnancovi mzda nepatrí.

Neaktívna časť pracovnej pohotovosti na dohodnutom mieste mimo pracoviska je doba, ktorá sa nezapočítava do pracovného času, a za ktorú patrí zamestnancovi za každú hodinu náhrada vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Ak používate mzdový systém Humanet pre toto plnenie zadajte počet hodín do položky SMH30509 Pohotovosť - v mieste bydliska.

Aktívna pohotovosť

Aktívna časť pracovnej pohotovosti je doba, kedy zamestnanec prácu vykonáva, t.j. dochádza k reálnemu výkonu práce. Tento čas sa považuje za prácu nadčas.

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 25 % jeho priemerného zárobku (§ 121 ods. 1 Zákonníka práce). V mzdovom systéme Humanet pre toto plnenie zadajte počet hodín do položky SMH10301 Príplatok - nadčas nižší (celkom). Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie vo výške najmenej 35 % jeho priemerného zárobku (§ 121 ods. 1 Zákonníka práce). V mzdovom systéme Humanet má pre toto plnenie zadajte počet hodín do položky SMH10302 Príplatok - nadčas vyšší (celkom).

Za pracovisko pre účely pracovnej pohotovosti možno považovať pravidelné pracovisko zamestnanca, t.j. miesto, ku ktorému sa viaže výkon práce podľa pracovnej zmluvy, ale aj iné určené miesto v sídle zamestnávateľa.

Pracovný čas

Pracovný čas pre účely neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku, kedy zamestnanec na výkon práce iba čaká, sa započítava do limitov počtu hodín podľa § 85 ods. 9 a § 85a ods. 1 Zákonníka práce.

Ak teda priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín, tak napr. za rok (pre zjednodušenie za 52 ucelených kalendárnych týždňov) z limitu 52x48=2496 hodín pri 40-hodinovom ustanovenom týždni (8 h denne/5 dní v týždni, 52x40=2080 h/rok) pri využití maximálneho rozsahu práce nadčas 400 hodín (§ 97 ods. 10) zostane na pracovnú pohotovosť na pracovisku k dispozícii 2496-2080-400=16 hodín.

Ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu a zamestnanec súhlasí s prekročením 48-hodinového limitu, priemerný pracovný časť zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín (52x56= 2912). V obdobnom prípade by na pracovnú pohotovosť zostalo 2912-2080-400= 432 hodín.

Priemerný zárobok

S platnosťou od 1. 1. 2013 sa do zúčtovanej mzdy pre výpočet priemerného zárobku nezapočítava mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku. Mzdový systém Humanet má na to mzdovú položkua SMF30508 Pohotovosť - na pracovisku a do obdobia sa nezapočítava čas tejto pracovnej pohotovosti, ktorú reprezentuje mzdová položka SMH30508 Pohotovosť – na pracovisku. Týmto ustanovením sa rozšíril okruh „zákonných“ výnimiek z definície, že zamestnancovi patrí mzda za vykonanú prácu (výnimkou je aj mzda za sviatok, ktorý pripadol na obvyklý pracovný deň zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, § 122 ods. 3 Zákonníka práce).