Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Viete, za akých okolností môže zamestnávateľ odstúpiť od pracovnej zmluvy zamestnanca pred jeho nastúpením do práce?

Kedy má nárok zamestnávateľ odstúpiť a takéhoto zamestnanca nezamestnať?

Prinášame Vám prehľad podľa Zákonníka práce § 19.

Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo.

Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak:

  • zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,
  • zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, alebo
  • zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Odstúpiť od pracovnej zmluvy možno najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné.

Zdroj: Zákonník práce