Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Okamžité skončenie pracovného pomeru – časť 2.

Okamžité skončenie pracovného pomeru – časť 2.

V predošlom článku (Okamžité skončenie pracovného pomeru – časť 1.) sme Vás informovali, kedy a za akých podmienok môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer so svojim zamestnancom.

Viete ako je to z pozície zamestnanca? Kedy môže zamestnanec okamžite ukončiť svoj pracovný pomer?

Prinášame Vám prehľad podľa Zákonníka práce a z neho prislúchajúci § 69 a § 70 Okamžité skončenie pracovného pomeru.

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak:

  • podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
  • zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
  • je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.