Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 10.02

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 23.02.2020 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 10.02. 

Online mzdy a personalistika

 

 • Nové položky pre príplatok za profesijný rozvoj
 • Nový vzor oznámenia o výške funkčného platu
 • Aktualizovaná vzorová riadková zostava URZ019 Platová inventúra
 • Ročné daňové hlásenie za rok 2019
 • Posudzovanie dôchodcov od 1.1.2020 – ďalšie úpravy v súvislosti so zavedením nového políčka pre dátum rozhodnutia o priznaní dôchodku
 • Aktualizovaná vzorová riadková zostava URZ011 Prehľad osôb poberajúcich dôchodok a osôb so ZPS
 • Nové vzorové riadkové zostavy URZ011_2 Prehľad osôb poberajúcich dôchodok, URZ011_3 Prehľad zam. s typom dôch. „dovŕšenie dôchodkového veku“
 • Ročné zúčtovanie ZP – otvorenie roka 2019
 • Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Omega (txt Olymp)
 • Nová definícia UD07 Účtovný doklad s rozúčtovaním po zamestnancoch (osobné číslo) a útvaroch (kód)
 • Evidencia zamestnancov podľa kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík
 • Doplnenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola

Podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu


Podvojné účtovníctvo

 

 • DPH
  • Daňové priznanie – aktualizované tlačivá Daňové priznanie k DPH a Súhrnný výkaz DPH
  • Nové kódy pre DPH platné od 1.1.2020
  • Preúčtovanie / zaúčtovanie už vytvorenej závierky DPH - umožňuje užívateľom preúčtovať závierku DPH, ktorá bola pôvodne vytvorená bez číselného radu pre interný doklad
 • Majetok
  • Nový spôsob vyradenia – nepeňažný vklad
  • Nové kódy klasifikácie podľa legislatívnych zmien
  • Nová odpisová podskupina pre budovy podľa legislatívnych zmien
  • Formulár Dlhodobého majetku – tlačidlo pre Klasifikáciu produkcie a Plán odpisov bolo umiestnené nad formulár pre Dlhodobý majetok, aby bolo možné kedykoľvek ich využiť

Podrobný popis zmien pre podvojné účtovníctvo nájdete tu