Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 7.08

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 7.08.

Online mzdy a personalistika

 • Kalendár pre rok 2018.
 • Nový mimoevidenčný stav pracuje – poberá materské.
 • Nový spracovateľ exportu účtovného dokladu do účtovníctva LLarGo.
 • Zneprístupnenie vybraných volieb so systémovými nastaveniami systému Humanet.
 • Štandardizácia formulárov pre spracovanie zostáv vo voľbe Spracovanie miezd / Tlače a výstupy a Personalistika.
 • Zjednodušenie nastavenie počtu stĺpcov vo výplatnej páske.
 • Zavedenie automatického hromadného spracovania platieb pri spracovaní listinnej formy prevodného príkazu.
 • Vytvorenie novej záložky Rola / Dochádzka.
 • Formulárové zostavy – možnosť pridávať parametre do hlavičky a päty docx súboru šablóny.
 • Formulárové zostavy - automatické načítanie dátových parametrov na záložku Dátové parametre.
 • Modul Úkolové mzdy – kopírovanie a export/ import položiek číselníka Pracovné operácie.
 • Aktualizované príručky mzdového modulu systému Humanet v programe a v sekcii Príručky.
 • Nové a aktualizované príspevky v sekcii Mzdový a účtovný poradca / Mzdy.

Online podvojné účtovníctvo
 • Účtovníctvo
  • Zostava Denník
  • Zoradenie zostáv kníh
  • Kontrola účtovníctva
  • Pridanie účtov účtovej triedy 8 a 9 do účtovej osnovy
  • Úprava editovania partnera priamo z dokladu
  • Doplnenie stĺpcov Začiatočný stav, Konečný stav, Kredit a Debet
  • Automatické zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov/výnosov
 • DPH
  • Zostava na zisťovanie koeficientu DPH
  • Nová kontrola na vyplnené políčko Číslo dokladu KV DPH
 • Sklad
  • Zaokrúhľovanie skladových zostáv
  • Pridanie stĺpcov Príjmy (vrátené odberateľom) a Výdaj (vrátené dodávateľovi) do zostavy Bilancia stavu a pohybu zásob - sumárna za sklad
  • Zostava Inventúra - množstvo a cena FIFO – sumárne
  • Zaúčtovanie pohybu Iný pohyb – reklamácia
  • Historické uzatváranie skladových kariet – hromadne
  • Úprava prevodu medzi skladmi
  • Úprava importu skladových kariet
 • Kasa
  • Úprava vytvárania dokladu z kasy pri zadaní záporného množstva

Online jednoduché účtovníctvo
 • Účtovníctvo
  • Zoradenie zostáv kníh
  • Kontrola účtovníctva
  • Úprava editovania partnera priamo z dokladu
 • DPH
  • Zostava na zisťovanie koeficientu DPH
  • Nová kontrola na vyplnené políčko Číslo dokladu KV DPH
 • Sklad
  • Zaokrúhľovanie skladových zostáv
  • Pridanie stĺpcov Príjmy (vrátené odberateľom) a Výdaj (vrátené dodávateľovi) do zostavy Bilancia stavu a pohybu zásob - sumárna za sklad
  • Zostava Inventúra - množstvo a cena FIFO – sumárne
  • Historické uzatváranie skladových kariet – hromadne
  • Úprava prevodu medzi skladmi
  • Úprava importu skladových kariet