Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Opravné položky v účtovníctve

Podľa § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.

Opravné položky sa môžu tvoriť k:

  • dlhodobému finančnému majetku
  • dlhodobému hmotnému majetku
  • dlhodobému nehmotnému majetku
  • zásobám
  • pohľadávkam
  • dlhodobým pohľadávkam

Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie (§ 18 ods. 7 Postupov účtovania).

Podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty. Opravné položky predstavujú prechodné, nepriame zníženie hodnoty majetku.