Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ošetrovné (OČR)

Ošetrovné (OČR)

Ošetrovné je dávka, ktorá je poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky) alebo z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku.

Nárok na ošetrovné vzniká poistencovi , ktorý je v posledných dvoch rokoch pred vznikom nároku na ošetrovné poistený najmenej 270 dní:

  • zamestnanec
  • povinne nemocensky poistená SZČO
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
  • fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Ošetrovné vypláca sociálna poisťovňa od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania.

Ošetrovné sa poskytuje po dobu prvých desiatich kalendárnych dní.

Výška ošetrovného je 55% denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu. Výsledná suma ošetrovného sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor.

Maximálna výška ošetrovného v roku 2015 za 10 dní je v sume 223,50 €.