Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Overte si obchodného partnera v registri účtovných závierok

Overte si obchodného partnera v registri účtovných závierok

Register účtovných závierok

Nový register účtovných závierok je spustený do testovacej prevádzky od mája 2013 na adrese http://www.registeruz.sk. Databáza registra je v testovacej prevádzke naplnená historickými údajmi za roky 2009 až 2011 a v priebehu tohto roka sa bude dopĺňať priebežne o účtovné závierky podané za rok 2012.

Uverejňovanie účtovnej závierky do nového registra by malo zjednodušiť administratívu spoločností. Ako ďalšie uľahčenie je sľubované zjednodušenie účtovných výkazov pre malých podnikateľov s obratom do 700 tisíc eur ročne.

„V roku 2014 sa predpokladá zavedenie zjednodušenej súvahy, výkazu ziskov a strát a skrátenej formy poznámok,“ avizuje rezort financií.

Očakávané zmeny v zverejňovaní účtovnej závierky v novozriadenom Registri (informačný systém verejnej správy) sa posúvajú na rok 2014, teda novým spôsobom by sa mali ukladať účtovné závierky zostavené za rok 2013.

Kto, kde a kedy zverejňuje účtovnú závierku v roku 2013 (za rok 2012)

 • do zbierky listín obchodného registra ukladá riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku:
  • akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik – do 30 dní od schválenia závierky
  • exportno-importná banka – do 30 dní od schválenia závierky
  • verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť - do 7 mesiacov od skončenia účtovného obdobia
 • v obchodnom vestníku zverejňujú riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
 • spoločnosti, ktoré majú povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, zverejňujú túto závierku aj v zbierke listín obchodného registra aj v obchodnom vestníku – do 1 roka od skončenia účtovného obdobia
 • banky, správcovské spoločnosti emitenti cenných papierov a iné účtovné jednotky určené v § 17a musia okrem toho zverejniť účtovnú závierku aj na internetovej stránke minimálne po dobu 1 roka

Ako sa má zverejňovať účtovná závierka v roku 2014 (za rok 2013)

 • do zbierky listín obchodného registra budú ukladať individuálnu výročnú správu spoločnosti, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, a tiež konsolidovanú výročnú správu spoločnosti, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku
 • obec a vyšší územný celok uloží svoju individuálnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu v registri do 1 roka od skončenia účtovného obdobia
 • banky, správcovské spoločnosti emitenti cenných papierov a iné účtovné jednotky určené v § 17a musia zverejniť na svojej internetovej stránke minimálne po dobu 1 roka informáciu o uložení účtovnej závierky v registri, alebo môže priamo na stránke zverejniť závierku v rozsahu v akom bola uložená v registri
 • ostatné spoločnosti doručia dokumenty v listinnej podobe svojmu daňovému úradu, alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne