Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vykazovanie počtu dní vo výkaze preddavkov na zdravotné poistenie od januára 2015

Výkaz ZP, počet dní od januára 2015

Oproti vykazovaniu v minulosti došlo k zmene v uvádzaní počtu dní v zozname zamestnancov (prílohe) výkazu oproti uvádzaniu počtu dní v súčtových riadkoch 3 a 10 výkazu, a to aj napriek tomu, že v poučení k vyplneniu týchto položiek k zmenám od 1.2.2015 prakticky nedošlo (doplnila sa len odpočítateľná položka).

Doteraz sa v zozname zamestnancov, aj v riadkoch 3 a 10, uvádzal rovnaký počet dní, takže v riadkoch 3 a 10 boli vlastne zosúčtované počty dní za zamestnancov uvedené v prílohe. Do týchto dní sa nezapočítavali dni nemoci, ošetrovného a materskej, tak, ako znelo usmernenie ÚDZS v odpovedi na dopyt, ako správne uvádzať počet dní v hlavičke výkazu a v zozname zamestnancov v prípade celomesačnej nemoci:

"Vysvetlivka k riadku 3. uvádza „Uveďte celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa považuje za zamestnanca na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s))“. To znamená, že pokiaľ je napr. zamestnanec celý mesiac poistencom štátu, uvádzate - 0 dní. Rovnaký údaj uvediete aj v prílohe. Vychádza sa z toho, že na výkaze sa uvádzajú údaje zamestnávateľa ako platiteľa poistného za zamestnanca a nie iného platiteľa (napr. štát).“

Zmena vo vykazovaní počtu dní

So zavedením odpočítateľnej položky došlo k zmene v uvádzaní počtu dní, o čom však odborná verejnosť nebola informovaná. Prvýkrát sme sa stretli s problémom, keď zdravotná poisťovňa Dôvera neakceptovala výkaz v prípade, že v zozname zamestnancov bol zamestnanec s uplatnenou odpočítateľnou položkou, a zároveň mal v mesiaci nemoc. Až zverejnením Usmernenia k vykazovaniu v prípade zamestnanca, ktorý je súčasne poistencom podľa §11 ods. 7 písm. m), s) zák. č. 580/2004 Z. z. na stránke zdravotnej poisťovne Union v časti Nové vykazovanie od 01.02.2015 sme sa dozvedeli, že MZ SR vydalo usmernenie k uvádzaniu počtu dní vo výkaze preddavkov. Dodnes je usmernenie na stránke zdravotnej poisťovne Union jedinou verejne dostupnou informáciou k tejto zmene. Podľa tohto usmernenia sa vykazovanie počtu dní vysvetľuje nasledovne:

„Popis jednotlivých položiek vo výkaze preddavkov zamestnávateľa je rozdielny.

Popis k riadku 3 a 10 (v hlavičke) znie: Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za zamestnanca bez zdravotného postihnutia/so zdravotným postihnutím na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa vypočítava a platí preddavok, aj v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m), s) a v) zákona č. 580/2004 Z. z.)

Popis k položke „počet dní“ pri zozname zamestnancov: Uvádza sa počet dní, za ktoré sa za zamestnanca vypočítava a platí preddavok, aj v prípade uplatnenia odpočítateľnej položky. Uvádza sa počet dní aj za zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

Ak je zamestnanec PN, spĺňa podmienku podľa § 11 ods. 7 písm. m) zákona.

Príklad:

Január 2015 (31 dní), zamestnanec celý mesiac v pracovnoprávnom vzťahu, z toho 6 dní PN:

Pri rešpektovaní popisu položiek vyššie je v uvedenom príklade (31 dní v mesiaci, z toho 6 dní PN) počet dní v riadkoch 3 a 10: 25 dní (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) s) a v) zákona).

V položke „počet dní“ sa uvedie 31 dní. (nakoľko nie je uvedené – na rozdiel od hlavičky – že sa nemajú uvádzať dni podľa § 11 ods. 7 písm. m)).

Postup sa uplatní pre každého zamestnanca, bez ohľadu na to, či má, alebo nemá nárok na odpočítateľnú položku.

Ako správne uvádzať počet dní vo výkaze preddavkov

Do riadkov 3 a 10 mesačného výkazu preddavkov na zdravotné sa aj naďalej uvádza počet dní znížený o obdobia podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s), t.j. o obdobie nemoci, obdobie ošetrovania a obdobie poberania materského.

Do časti Počet dní v zozname zamestnancov sa uvádza počet dní neznížený o tieto obdobia, t.j. v prípade, že pracovný pomer trval celý mesiac, a zamestnanec nemal v mesiaci nemoc, ošetrovné alebo materské, do počtu dní sa uvedie počet kalendárnych dní mesiaca, za ktorý sa mesačný výkaz spracoval.