Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podiel zo zaplatenej dane

Podiel zo zaplatenej dane

Každý daňovník môže poskytnúť časť zo zaplatenej dane z príjmu na podporu činností neziskových organizácií.

Fyzická osoba môže poskytnúť najmenej 3 eurá, maximálne 2% dane, prípadne ak vykonávala dobrovoľnícku činnosť 3% dane.

Právnická osoba môže poskytnúť minimálne 8 eur, maximálne 1,5% dane, prípadne ak za rok poskytla dar v hodnote 0,5% jej dane môže poskytnúť 2% dane.

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 • Občianske združenie
 • Nadácia
 • Neinvestičný fond
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 • Organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský červený kríž
 • Subjekty výskumu a vývoja
 • Protidrogový fond
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:

 • Ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
 • Podpora a rozvoj telesnej kultúry
 • Poskytovanie sociálnej pomoci
 • Zachovanie kultúrnych hodnôt
 • Podpora vzdelávania
 • Ochrana ľudských práv
 • Ochrana a tvorba životného prostredia
 • Veda a výskum
 • Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

Fyzická a právnická osoba poskytujú podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania. Fyzická osoba môže poskytnúť podiel zo zaplatenej dane aj prostredníctvom vyhlásenia, ktoré predloží správcovi dane do 30.4.2015.