Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podiely na zisku a zdravotné poistenie

Od roku 2011 sa z podielov na zisku (dividend) platí poistné na zdravotné poistenie. Nie všetkých poberateľov podielov na zisku sa však táto povinnosť týka. Poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku, a to bez ohľadu na to, za aké obdobie sú vyplácané, neplatia právnická osoba, a fyzická osoba, ktorá nie je sú zdravotne poistená na Slovensku. Poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku platia fyzické osoby, ktoré sú v deň inkasa podielov na zisku zdravotne poistené na Slovensku, avšak spôsob výpočtu a ich vykazovanie závisí od účtovného obdobia, za ktoré boli podiely na zisku vyplatené a obdobia, v ktorom boli vyplatené.

Podiely na zisku za účtovné obdobie roku 2003 a staršie

Ak boli podiely na zisku vyplatené počas roka 2012, zdanili sa podľa § 8 Zákona o dani z príjmov sadzbou 19 %. Príjemca dividend mal povinnosť uviesť ich v daňovom priznaní za rok 2012, a na základe daňového priznania Finančná správa SR nahlásila tento príjem príslušnej zdravotnej poisťovni. Samotný príjemca dividendy nemusel zdravotnej poisťovni nahlasovať príjem z dividendy. Pretože šlo o príjem zdanený podľa § 8 Zákona o dani z príjmov, zdravotná poisťovňa zahrnula tento príjem do ročného zúčtovania poistného za rok 2012, pričom sadzba poistného bola 14 % a maximálny vymeriavací základ 27684 eur.

Ak boli dividendy vyplatené v roku 2013, v súlade s § 51d Zákona o dani z príjmov sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 sadzbou 15 %. Podmienkou bolo, že valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti rozhodlo o vyplatení týchto podielov na zisku v čase medzi 1.1.2013 až 31.12.2013. Obchodná spoločnosť musela byť registrovaná ako platiteľ dane podľa § 43 a sumu zrazenej dane odviesť daňovému úradu. Pretože už nešlo o príjem zdanený podľa § 8, ale o príjem zdanený zrážkovou daňou, v súlade s § 10b ods. 4 Zákona o zdravotnom poistení sa na tento príjem odvody na zdravotné poistenie nevzťahujú.

Podiely na zisku za účtovné obdobie rokov 2004 až 2010

Podľa § 36 ods. 12 Zákona o zdravotnom poistení sa povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2011. Na dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie, ktoré začalo medzi 1.1.2014 až 31.12.2010 sa preto povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie nevzťahuje.

Podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 52 ods. 24 Zákona o dani z príjmov podiel na zisku nie je predmetom dane, ak ide o zisk vykázaný za roky 2004 a nasledujúce. Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 (respektíve za roky 2004 až doteraz) sa daň z príjmu neplatí.

Podiely na zisku za účtovné obdobie rokov 2011 a 2012

Z dividend vyplácaných zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré začalo v čase medzi 1.1.2011 až 31.12.2012, sa poistné na verejné zdravotné poistenie platí, pričom sa postupuje podľa § 38b ods. 9 Zákona o zdravotnom poistení. Do vymeriavacieho základu sa započíta suma dividendy, ktorá presiahne 50 % z priemernej mesačnej mzdy v rozhodujúcom období (teda suma nad 393 eur v roku 2013, suma nad 402,50 v roku 2014), ročný vymeriavací základ je najviac 60–násobok priemernej mesačnej mzdy v rozhodujúcom období, vrátane iných príjmov (teda v roku 2013 suma 47160 eur, v roku 2014 suma 48300 eur) a sadzba poistného z dividendy je 10 % a ak ide o osobu so zdravotným postihnutím 5 %.

Z podielov na zisku za roky 2011 a 2012 sa neplatí daň z príjmov. Príjemca ich neuvádza v daňovom priznaní a výšku týchto podielov na zisku musí sám oznámiť svojej zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive a to do 31. mája nasledujúceho roka. Konkrétne dividendy za rok 2011 alebo 2012, vyplatené v roku 2013, musí príjemca oznámiť zdravotnej poisťovni do 31.5.2014.

Poistenec musí zdravotnej poisťovni oznámiť nielen podiely na zisku vyplatené právnickými osobami so sídlom na území SR, ale aj podiely na zisku za roky 2011 alebo 2012 vyplatené právnickými osobami so sídlom mimo územia SR. Na základe tohto oznámenia zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie a vypočíta poistné z podielov na zisku.

Podiely na zisku za účtovné obdobie rokov 2013, 2014 a ďalšie

Na podiely na zisku vyplatené za účtovné obdobie, ktoré začalo v období od 1.1.2013 a neskôr sa už vzťahuje "štandardný" režim stanovený v Zákone o zdravotnom poistení, t.j. platia sa preddavky a posiela sa výkaz. Ak ide o dividendy za rok 2013 a nasledujúce, ktoré vyplatili právnické osoby so sídlom mimo územia SR, podľa § 23 ods. 15 Zákona o zdravotnom poistení musí príjemca dividend tieto oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 31. mája roka nasledujúcom po roku, v ktorom dividendy inkasoval.

Preddavky na zdravotné poistenie

Z podielov na zisku vyplatených za účtovné obdobie, ktoré začalo v období od 1.1.2013 a neskôr, je platiteľ dividendy povinný odvádzať preddavky. V tejto súvislosti sa v § 11 ods. 1 a 11 Zákona o zdravotnom poistení zavádza pojem "platiteľ dividend", ktorým je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca podiely na zisku. Preddavok sa počíta z celej sumy vyplatenej dividendy (už od 1 centu) sadzbou 14 % zo sumy vyplatenej v kalendárnom mesiaci a to aj u osôb so zdravotným postihnutím, pričom maximálny mesačný vymeriavací základ je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy (v roku 2014 suma 48300 eur). Ak sa teda vyplatia podiely na zisku tej istej osobe vo viacerých splátkach, z každej sa preddavok vypočíta až do výšky 60-násobku priemernej mesačnej mzdy. Preddavok je povinný vypočítať a odviesť platiteľ dividend, pričom je zároveň povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné, to všetko do 8. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Ak platiteľ dividend vypláca dividendy najmenej trom osobám, je povinný výkaz zaslať elektronicky.