Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Postup pri uplatnení nároku na nemocenské dávky zamestnanca

Postup uplatnenia nemocenskej dávky

V súvislosti s uplatňovaním nároku na nemocenské dávky zamestnanca je zamestnávateľ povinný odovzdať pobočke Sociálnej poisťovne tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť (DPN) zamestnanca, ak trvá dlhšie ako desať dní, a to do troch dní po 10. dni trvania DPN.

Odovzdávanie ďalších tlačív potrebných k uplatneniu nároku, resp. preukázaniu trvania nároku na nemocenské dávky zákon zamestnávateľovi neukladá, zamestnávateľ je však povinný vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia. V prípade žiadostí o nemocenské dávky ide napr. o potvrdzovanie údajov o zamestnancovi na žiadostiach.

Zamestnávateľ teda zodpovedá len za odovzdanie II. dielu Potvrdenia o DPN (Žiadosť o nemocenské), okrem prípadu, ak DPN zamestnancovi vznikne v rámci ochrannej lehoty - vtedy zamestnanec II. diel Potvrdenia o DPN odovzdá priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnanec zodpovedá za predloženie ďalších dokladov súvisiacich s uplatňovaním nároku na nemocenské dávky a preukazovaním nároku na ich výplatu, ako napríklad Preukazu o trvaní DPN, IV. dielu Potvrdenia o DPN (ukončenie DPN), Žiadosti o materské, či Žiadosti o ošetrovné. Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť, že tlačivo po potvrdení údajov zo strany zamestnávateľa odovzdá pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľ. V takom prípade však Sociálna poisťovňa nemá možnosť sankcionovať zamestnávateľa za nedoručenie dokladov pobočke Sociálnej poisťovne včas.