Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinné elektronické schránky pre právnické osoby

Povinné elektronické schránky pre právnické osoby

Od 1. augusta 2016 budú mať všetky firmy automaticky aktivovanú elektronickú schránku na portáli Slovensko.sk. Zaujímať by vás to malo predovšetkým preto, že elektronické správy doručené do schránky budú mať rovnakú váhu ako tie, ktoré vám prídu poštou.

Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života.

Každému subjektu sa zriaďuje iba jedna elektronická schránka a jej zriadenie je bezplatné. V prípade, že je fyzická osoba zároveň podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, alebo ak je orgán verejnej moci zároveň právnickou osobou, ktorá nevykonáva verejnú moc, elektronická schránka sa zriadi osobitne pre každé z uvedených právnych postavení. Typickým príkladom zriadenia viacerých schránok pre jednu osobu/subjekt je napríklad notár, ktorému budú zriadené dve schránky ako: fyzickej osobe a orgánu verejnej moci.

Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek.

Zmena, ktorá nastane 1. augusta 2016 spočíva v tom, že proces aktivácie elektronickej schránky týchto subjektov sa začne priamo zo zákona, tzv. „povinne“. Na začatie povinnej aktivácie nie je potrebný žiaden úkon majiteľa, aktiváciu elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok (Úrad vlády Slovenskej republiky).

Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať postupne:

  • proces aktivácie sa začne 1. augusta 2016 a bude ukončený 1. 1. 2017,
  • po 1. auguste sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie a to momentom prvého prístupu (prvého prihlásenia) osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, alebo
  • najneskôr 1. januára 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).

Podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente prichádza začiatkom augusta k aktivácii elektronických schránok, ktorých využívanie bolo doteraz dobrovoľné. Mnoho podnikateľov ani netuší, že nejakú schránku majú vytvorenú a rovnako tak neboli využívané ani zo strany inštitúcií. Je však pravdepodobné, že úrady budú donútené tieto schránky využívať, čo môže podnikateľom narobiť zopár zbytočných problémov.

Povinnosť aktivácie elektronickej schránky sa netýka občanov ani fyzických osôb – podnikateľov. Ak si ju však dobrovoľne aktivujú, úrady už budú mať možnosť komunikovať elektronicky, pričom opäť platí rovnosť elektronickej správy a listu, zaslaného poštou.

Do schránky právnickej osoby má automaticky prístup jej štatutárny zástupca, vo väčšine prípadov teda konateľ alebo predseda akciovej spoločnosti. Na to, aby ste sa do nej cez portál www.slovensko.sk vedeli prihlásiť, potrebujete mať elektronický občiansky preukaz s BOK kódom (osobný bezpečnostný kód). Nie je teda nutné mať aktivovaný zaručený elektronický podpis, ale bez občianskeho preukazu s čipom sa nepohnete.

Ak vám úrad doručí do schránky správu, nedostanete o tom žiadnu informáciu, pokiaľ nemáte schránku prepojenú s e-mailovým účtom (tam vám však príde iba oznámenie o prijatí novej správy, bez podrobností). Môže sa tak stať, že zmeškáte lehotu, ktorú vám úrad dá a následne vám bude vyrubená sankcia.

Preto odporúčame – pokiaľ nemáte nový občiansky preukaz a vlastníte spoločnosť, vybavte si ho a čo najskôr sa zoznámte s tým, ako elektronické schránky na www.slovensko.sk fungujú. Ušetríte si tak do budúcna mnoho zbytočných starostí.

Zdroj: www.slovensko.sk, www.srocky.sk