Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu

Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu

Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu

Povinnosť používať registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb upravuje Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej ERP).

Používanie ERP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Používanie ERP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

To znamená, že povinnosť používať ERP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

  • vykonáva podnikateľskú činnosť
  • prijíma tržbu na predajnom mieste v hotovosti, pričom platba platobnou kartou sa považuje za platbu v hotovosti
  • predáva tovar alebo poskytuje službu

V prílohe zákona je vymenovaný zoznam služieb, pri ktorých vykonávaní je povinné používať ERP na evidovanie tržieb v hotovosti.

Podnikateľ, ktorý nemá povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP, ale napriek tejto skutočnosti sa rozhodne (na báze dobrovoľnosti) ju používať, nie je povinný dodržať ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona o ERP (správca dane nie je oprávnený tejto osobe uložiť pokutu v súlade s § 16b a § 16c zákona o ERP).

Podnikateľom je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napríklad nezisková organizácia, ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť)
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (Samostatne hospodáriaci roľník)

Príklad

Je povinná fyzická osoba, ktorá predáva vlastnoručne maľované obrazy používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti ERP?

Ak fyzická osoba vykonáva svoju činnosť na základe zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, nie je povinná pri predaji obrazov používať ERP, pretože vykonávanie činností v zmysle autorského zákona sa nepovažuje za podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka.