Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosti prijímateľov podielu z dane

Každý daňovník (platiteľ dane z príjmu alebo dane zo závislej činnosti) môže podľa § 50 zákona o dani z príjmov poukázať časť zo zaplatenej dane (2% alebo za určitých podmienok až 3%) vybranej organizácii z mimovládneho sektoru na podporu jej neziskovej verejnoprospešnej činnosti. Organizácia, ktorá tieto peniaze dostane (príjemca podielu z dane), musí byť zaradený v zozname prijímateľov podielu z dane a daňovník, ktorý podiel z dane poukazuje, musí túto daň zaplatiť.

Registrácia

Organizácia, ktorá má záujem prijať podiel zo zaplatenej dane, musí byť právnickou osobou (nie je možné poskytnúť podiel z dane fyzickej osobe) a musí byť zaregistrovaná v centrálnom registri prijímateľov 2%, ktorý vedie Notárska komora SR. Žiadosť o zaregistrovanie musí uchádzač podať u notára opakovane každý rok v čase od 1.9. do 15.12. bežného roka. Notár overí, či uchádzač spĺňa podmienky § 50 odsek 5 zákona o dani z príjmov.

Zoznam oprávnených prijímateľov zverejňuje Notárska komora každý rok do 15.1. na stránke www.notar.sk

Použitie

Prijímateľ dostane podiel zo zaplatenej dane, ktorý mu poukázali daňovníci v daňovom priznaní za predchádzajúci rok na svoj účet v období jún – júl bežného roka. Je povinný prijaté prostriedky použiť na účely svojej hlavnej neziskovej činnosti v súlade s § 50 zákona o dani z príjmu. Peniaze prijaté v bežnom roku musí minúť do konca nasledujúceho roka.

Pokiaľ prostriedky v tomto termíne nepoužije, je povinný ich vrátiť svojmu správcovi dane do 90 dní. Ak použije podiel z dane v rozpore s vymedzeným účelom, poruší finančnú disciplínu podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Prijímateľ môže tieto prostriedky poskytnúť ďalšej právnickej osobe, ale naďalej zodpovedá za to, že peniaze budú použité na účely určené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Prostriedky musia byť použité v pôvodnom termíne a prijímateľ je povinný preukázať ich použitie dokladmi právnickej osoby, ktorej prijatý podiel dane poskytol.

Zverejnenie

Ak organizácia prijala v bežnom roku podiel z dane prevyšujúci sumu 33 000,00 €, má povinnosť zriadiť na tento účel osobitný bankový účet a aj úroky plynúce z prijatej sumy musia byť použité v súlade s § 50 ods.5 zákona o dani z príjmu.

Informácie v Obchodnom vestníku sú verejne prístupné, čiže každý daňovník, ktorý poskytol podiel zo zaplatenej dane niekomu zo zoznamu prijímateľov, si tu môže overiť, ako bolo s týmito peniazmi naložené.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx