Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnávateľ a jeho povinnosti voči zdravotnej poisťovni

V prípade, ak zamestnávateľ začne zamestnávať zamestnancov je povinný prihlásiť sa (z pohľadu zamestnávateľa) do registra platiteľov poistného v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne verejne zdravotne poistení jeho zamestnanci a to do ôsmich pracovných dní od prijatia zamestnanca do pracovného pomeru.

Zamestnávateľ skutočnosť oznamuje príslušnej poisťovni formulárom Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Zamestnávateľ – platiteľ poistného je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni aj zmenu svojho: Povinnosť zamestnávateľa voči ZP

  • názvu,
  • sídla,
  • bydliska,
  • identifikačného čísla,
  • čísla bankového účtu a
  • zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

Tieto zmeny je potrebné nahlásiť do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Zamestnanca musí zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru prihlásiť a pri skončení pracovného pomeru odhlásiť na verejné zdravotné poistenie.

Oznamovaciu povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v lehote do ôsmich pracovných dní od vzniku pracovného pomeru alebo začiatku doby, počas ktorej zamestnanec vykonáva práce na základe uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. (Viac o prihlasovaní zamestnancov pracujúcich na dohody v článku Prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne).

Na tieto účely slúži zamestnávateľom formulár Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poisteného na verejné zdravotné poistenie.

Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov oznámenie je povinný podávať výlučne elektronicky cez elektronickú podateľňu.

Základné povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni sú nasledujúce:

  • Platiť poistné za zamestnanca ako aj poistné ako zamestnávateľ.
  • Predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie - ak má zamestnávateľ troch a viac zamestnancov, výkaz je povinný zasielať len elektronicky. Výkaz je zamestnávateľ povinný zaslať do troch dní odo dňa splatnosti odvádzaného preddavku na poistné.
  • Oznamovať o zamestnancovi začiatok a koniec nemoci, ošetrovania, materskej a rodičovskej dovolenky a ďalšie obdobia podľa príslušného kódu – ide o zmenu platiteľa poistného, ktorú je potrebné oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.
  • Oznamovať začiatok a koniec neplateného voľna a absencie - oznámenie zmeny je potrebné nahlásiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.