Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Práca na zmeny

Práca na zmeny

Práca na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien (§ 90 ods. 2 - Zákonník práce).

Príklad:
Chod reštaurácie s barom je zabezpečovaný dvoma typmi zmien:
- dennou – v čase od 6:00 do 14:30
- poobednou - v čase od 14:00 do 2:00 hodiny
Reštaurácia je otvorená 7 dní v týždni.

Skupina zamestnancov A (zväčša ženy so školopovinnými deťmi) pracuje len v dennej zmene a len od pondelka do piatku.
Skupina zamestnancov B pracuje len v poobednej zmene, pričom zabezpečuje prevádzku počas 7 dní v týždni.
Skupina zamestnancov C pracuje striedavo v obidvoch zmenách podľa toho, kde je potrebné vykryť zmenu.
Ktorá skupina zamestnancov má prácu na zmeny?

Riešenie:
Zamestnanci skupiny A pracujú od pondelka do piatku od 6:00 do 14:30, čo znamená, že pracujú len v jednom type zmeny (dennej), pričom sa nemusia medzi sebou striedať. Ide o jednozmennú rovnomerne rozvrhnutú prevádzku, nejde o prácu na zmeny a preto je ustanovený pracovný čas tejto pracovnej skupiny 40 hodín týždenne.
Zamestnanci skupiny B sú rozdelení do dvoch skupín tak, aby striedaním dvoch dní práce od 14:00 do 2:00 a dvoch dní voľna pokryli 7 dní v týždni. Ide o jednozmennú prevádzku, pretože zamestnanci sa síce na pracovisku striedajú, ale pracujú vždy v rovnakom čase (poobede). Ustanovený pracovný týždeň tejto skupiny je 40 hodín týždenne.
Skupina c – splnila obe podmienky.
Zamestnanci skupiny C pracujú soboty a nedele v dennej zmene, prípadne, ak je to potrebné, v poobednej zmene, a od pondelka do piatku pracujú v poobednej zmene ak je to potrebné (zamestnanci čerpajú dovolenku, sú PN a pod.). Zamestnanci skupiny C sa striedajú so zamestnancami skupiny A a B a zároveň pracujú v rôznych zmenách (rannej aj poobednej). Ide o dvojzmennú prevádzku s ustanoveným pracovným týždňom najviac 38,75 hodiny.

Odpoveď:
Prácou na zmeny je len práca skupiny zamestnancov C.

Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času hovoríme vtedy, ak je rozdiel pracovného času medzi jednotlivými týždňami menej ako 3 hodiny a pracovný čas v jednotlivých dňoch nepresiahne 9 hodín.

Priemerný týždenný pracovný čas v určitom období – spravidla 4-týždňovom – nesmie presahovať ustanovený týždenný pracovný čas.

Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času sa týždenný pracovný čas rozvrhuje v zásade na päť pracovných dní v týždni (§ 86 – Zákonník práce).

Typy zmien

Ranná zmena – pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou. Ranná zmena nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou (§ 90 ods. 5 a 7 - Zákonník práce).

Odpoludňajšia zmena - pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. hodinou a 22. hodinou. Odpoludňajšia zmena nesmie v zásade končiť po 22. hodine (§ 90 ods. 5 a 7 - Zákonník práce).

Nočná zmena - pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou (§ 90 ods. 7 - Zákonník práce).

Zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po dohode so zástupcami zamestnancov rozdeliť na dve časti (§ 90 ods. 6 - Zákonník práce) – tzv. delené zmeny. Obe časti delenej zmeny sa považujú za jeden celok, t. j. tvoria jednu, osobným voľnom prerušenú pracovnú zmenu. Pri uplatnení tohto režimu zamestnávateľ rozdelí pracovnú zmenu na dve časti, pričom v čase „osobného voľna“ by zamestnanec mohol mať nariadenú pracovnú pohotovosť. Delenie pracovnej zmeny vychádza z dlhodobých poznatkov práce daného pracoviska (napr. oddelenia zdravotníckeho zariadenia) spočívajúcich jednak v množstve, druhu a trvaní pravidelne vykonávaných pracovných činností, ako aj časti dňa, v ktorej sa dané činnosti pravidelne vykonávajú. Napr. pravidelné vykonávanie vizít vo večerných hodinách (s ohľadom na charakter a pravidelnosť vizít táto činnosť nikdy nemala a nemá charakter prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce), ktoré je potrebné zabezpečiť vhodnou organizáciou práce, alebo ďalšie opakujúce sa pracovné činnosti (napr. niektoré druhy vyšetrení alebo výkonov, práca s chorobopismi).

Typy prevádzok

1-zmenná prevádzka – ak je pracovný čas rozvrhnutý do jednej pracovnej zmeny.

2-zmenná prevádzka – ak je pracovný čas rozvrhnutý do dvoch pracovných zmien.

3-zmenná prevádzka – ak zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas do troch pracovných zmien.

Nepretržitá prevádzka – prevádzka, v ktorej výroba alebo činnosti prebiehajú súvislo počas všetkých dní v týždni a počas celého kalendárneho roka, prípadne počas uceleného časového obdobia s výnimkou krátkodobých prestávok technického charakteru (§ 90 ods. 8 – Zákonník práce).