Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné voľno na ošetrenie u lekára a prerušenie povinného poistenia

Zamestnanec si vyčerpal 7 dní pracovného voľna s náhradou mzdy na ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení v zmysle § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. Zdravotný stav zamestnanca vyžaduje pravidelné kontroly. Za ďalšie dni mu nepatrí náhrada mzdy, zamestnávateľ ospravedlnil jeho neprítomnosť v práci. Považujú sa tieto dni za neplatené voľno, kedy treba zamestnancovi nahlásiť prerušenie poistenia na registračnom liste fyzickej osoby? Ak áno, aký dôvod prerušenia treba uviesť?

Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti v období, v ktorom čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu. Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti sa posudzuje rovnako ako zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti a skončenie prerušenia týchto poistení sa posudzuje rovnako ako vznik týchto poistení. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času [§ 141 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákonník práce“)].

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa § 141 Zákonníka práce, ide o prerušenie povinného sociálneho poistenia zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia. Zamestnávateľ oznámi pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia predložením formulára „Registračný list fyzickej osoby“, na ktorom v zmysle poučenia na jeho vyplnenie v záhlaví vyplní krížikom rubriku „prerušenie“ a v oddieli 10 vyplní rubriku „dôvod prerušenia“, pričom uvedie číslo 1, rubriky „dátum vzniku prerušenia“ a „dátum zániku prerušenia“.

Zdroj: Sociálna poisťovňa