Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovný čas – základné pojmy

Pracovný čas – základné pojmy

Príspevok sa venuje základným pojmom, s ktorými sa zamestnávateľ môže stretnúť pri zostavovaní pracovných kalendárov a kontrole pracovného času zamestnanca.

Pracovný čas

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou (§ 85 ods. 1 - Zákonník práce). Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín, ak nie je v Zákonníku práce ustanovené inak (§ 85 ods. 4 - Zákonník práce). U nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín (§ 87 ods. 4 – Zákonník práce).

Týždeň

Týždeň na účely určenia rozsahu a rozvrhnutia pracovného času je sedem po sebe nasledujúcich dní (§ 85 ods. 3 - Zákonník práce).

Ustanovený týždenný pracovný čas

Ustanovený týždenný pracovný čas je najvyšší možný rozsah priemerného pracovného času za týždeň (§ 85 ods. 5 až 8 – Zákonník práce).

Typ prevádzky/zamestnanec Ustanovený týždenný prac. čas najviac
Jednozmenná prevádzka/bežný zamestnanec 40 hodín
Dvojzmenná prevádzka*/bežný zamestnanec 38 a 3 hodiny
Trojzmenná prevádzka*/bežný zamestnanec 37 a 1 hodiny
Nepretržitá prevádzka*/bežný zamestnanec 37 a 1 hodiny
Všetky typy zmien*/zamestnanec na pracovisku s dokázaným chemickým karcinogénom alebo kde dochádza k ožiareniu zdrojom ionizujúceho žiarenia kategórie A 33 a 1 hodiny
Prevádzka bez práce v noci/mladistvý zamestnanec mladší ako 16 rokov 30 hodín v súčte za všetkých zamestnávateľov v priebehu 24 hodín najviac 8 hodín
prevádzka bez práce v noci/mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov 37,5 h v súčte za všetkých zamestnávateľov v priebehu 24 hodín najviac 8 hodín
* zamestnanec pracuje striedavo vo všetkých zmenách

Priemerný týždenný pracovný čas

Priemerný týždenný pracovný čas je čas, ktorý pripadá v priemere na jeden týždeň v rámci určitého obdobia (napr. v období 4 mesiacov, 12 mesiacov).

Priemerný týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín (§ 85 ods. 9 - Zákonník práce).

Výnimka pre pracovný čas dlhší ako 48 hodín týždenne v priemere za obdobie najviac štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov (§ 85a - Zákonník práce):

  • môže ísť len o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu
  • zamestnanec musí s takýmto rozsahom súhlasiť, pričom týždenný pracovný čas neprekročí 56 hodín v priemere – zamestnávateľ nesmie zamestnanca postihovať za to, že s takýmto týždenným pracovným časom nesúhlasí
  • zamestnávateľ je povinný, ak je o to požiadaný, o tejto skutočnosti upovedomiť príslušný inšpektorát práce alebo orgán dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • zamestnávateľ je povinný viesť aktuálne záznamy o zamestnancoch s takto dohodnutým pracovných časom a tieto údaje na požiadanie predložiť príslušnému inšpektorátu práve alebo orgánu dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Určený týždenný pracovný čas

Určený týždenný pracovný čas je čas, ktorý má zamestnanec odpracovať v danom týždni na základe rozvrhnutia ustanoveného pracovného času (§ 85 ods. 8 – Zákonník práce).

Referenčné obdobie

Referenčné obdobie je obdobie, na ktoré zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas, a v ktorom zároveň sleduje dodržanie priemerného ustanoveného týždenného pracovného času.

Doba odpočinku

Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom (§ 85 ods. 2 - Zákonník práce).

Pracovná zmena

Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 po sebe nasledujúcich hodín a prestávka v práci (§ 90 ods. 1 - Zákonník práce).